ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2018

КIуэкIуэ Казбек «Анэм и щIыхь» медалыр сабий куэд зиIэ анэхэм ярет

2018-11-27

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ «Анэм и щIыхь» медалыр сабий куэд зиIэ анэхэм зэрыратым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ цIыхубз тIощIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр Тэрч щIыналъэм щыIащ

2018-11-27

 • КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ Тэрч районым щыIащ икIи а муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэедрэ абырэ тепсэлъыхьащ социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа Iуэхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Адыгэ фащэр  егъэлъапIэ

2018-11-27

 • «Лидеры отрасли» журналым и 5-нэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ. Илъэс зыбжанэ хъуауэ Урысейм къыщыдэкI, Высоцкая Заремэ зи редактор нэхъыщхьэ а журналым къалэн зыщещIыж политикэм, медицинэм, гъэсэныгъэ-егъэджэныгъэм, ухуэныгъэм, мэкъумэшым, экономикэм къыщыхэжаныкIа, щIыналъэр ефIэкIуэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху пэрытхэр дигъэцIыхуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Япэу тыдодзэ

ЩIалэгъуалэм зэфIагъэкIар  мащIэкъым

2018-11-27

 • КъБР-м и Парламентым и етхуанэ зэхуэсым и ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьыгъэр зэхуищIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Анэхэр ягъэпажэ

2018-11-27

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 22-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Анэхэм я махуэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

2018-11-27

 • «Адыгэ псалъэр» адыгэ унагъуэ псоми илъын хуейщ
 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-11-27

 • ЩэкIуэгъуэм и 27,гъубж
 • Урысей Федерацэм и тенджыз Iуфэ лъэсырыкIуэдзэм и махуэщ. 1705 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ «тенджызым и Iуфэм къулыкъу щызыщIэну сэлэт полк» къызэгъэпэщыным теухуауэ.
 • Уасэ зыгъэувым и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэр зи гъуазэ

2018-11-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, ди къэралым и нэгъуэщI щIыналъэхэми щыцIэрыIуэщ мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-мрэ РАЕН-рэ я академик Уэлджыр Мушэхьид Кушбий и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Псыхэмыхьэ Мусэ Шамсудин и къуэр

2018-11-27

 • 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 24-м дунейм ехыжащ къытщIэхъуэ щIэблэм щIэныгъэ куу егъэгъуэтыным хуэлэжьа егъэджакIуэ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, тхакIуэ, журналист Iэзэ Псыхэмыхьэ Мусэ Шамсудин и къуэр. Тхэтыжкъым аыгэ лъэпкъым зиузэщIыным зи гъащIэ псор щхьэузыхь хуэзыщIа а цIыхур, псэкIэ къулейуэ щытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм хагъэхьахэр

2018-11-27

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №26-РЗ-м, КъБР-м и Iэтащ- хьэм 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 24-м къыдигъэкIа Указ №165-УГ-м, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м къищта унафэ №958-П-П-м япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм ха- гъэхьахэр къащтащ, урысейпсо, щIыналъэ зэхуаку, щIыналъэ, фейдэ къэлэжьыным пымыщIа жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я къудамэхэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэхэм ящыщу цIыху 36-рэ хэту. Щэхуу Iэ яIэтри, щIыпIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я кандидатхэм ящыщу цIыху 18 хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Ди щхьэм занщIэу нэскъым, ину Iуми, Хэкум щIыхужиIэр уэрэд бзуми»

2018-11-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ Республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, уэрэдус,
 • тхакIуэ Иуан Владимир Шэмыс и къуэр къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу
 • Щэнхабзэм и унэтIыныгъэ куэдым ехъулIэныгъэ щызыIэрызыгъэхьа артистым, тхакIуэм, уэрэдусым цIыхубэм хуаIэ лъагъуныгъэр нобэр къыздэсым кIуэщIакъым. Абы щыхьэт тохъуэ и зэфIэкIым и гугъу ящIу щIэх-щIэхыурэ зэрызэхэпхыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Шыхъуэ Борис: Щхьэж и гъащIэ гъуэгур къыхехыж

2018-11-27

 • Олимп мафIэр цIыхухэм къыхахьауэ жаIэ, спортым хуаIэ лъагъуныгъэр я гум къыщызэщIагъэнэн папщIэ. Ар пэжу къыщIэкIынущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу 1972 гъэм Олимп чемпион хъури, Шыхъуэ Борис ди щIыналъэм ис сабий минхэр лъакъуэрыгъажэ спортым дригъэхьэхащ. Иджы илъэс къэс абы и щIыхькIэ Шэджэм куейм ныбжьыщIэхэр щызохьэзохуэ икIи Борис нобэкIэ щыпсэу Самарэ къалэм къикIыжурэ зэпеуэхэм кIэлъоплъри, къыхэжаныкIахэм езым и IэкIэ саугъэтхэр яретыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

 Сымаджэм фIэщхъуныгъэ  езытыжыф  ПщыхьэщIэ  Мухьэмэд

2018-11-27

 • Халат хужьым къалэн къыщищIхэр дагъуэншэу  зыгъэзащIэхэм ящыщщ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Анзорей къуажэм дэтщIыналъэ зэхуаку сымаджэщым псантхуэ узыфэхэр зиIэхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэж и къудамэм и унафэщI, псантхуэ узыфэхэр зыпкърытхэм еIэзэ ПщыхьэщIэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Лъэпкъ  гупсысэм  зрагъэужь

2018-11-27

 • Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм ящыщу «Си анэбзэ — си адыгэбзэ» зи фIэщыгъэ тхыгъэ зэпеуэм и 6-нэ зэхыхьэр Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха