ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2018

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. хэтащ туризмэм и IуэхущIапIэхэр лыжэкIэ къыщажыхь щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырым теухуа зэIущIэм

2018-11-22

 • Дыгъуасэ Къэрэшей-Шэрджэсым щекIуэкIащ туризмэм и IуэхущIапIэхэр лыжэкIэ къыщажыхь щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырым теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысейм и МЧС-м и унафэщI Зиничев Евгенийрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ тепсэлъыхьащ ди республикэм и щIыналъэм гузэвэгъуэхэр къыщымыгъэхъуным пыщIа Iуэхухэм

2018-11-22

 • Урысей Федерацэм граждан зыхъумэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэзэкIуэжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэрэшей-Шэрджэсым щызэхуэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Газетхэр, телевиденэр зыхуэкIуэ IэмалыщIэхэм ятеухуауэ

2018-11-22

 • КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымкIэ и комитетым фокIадэм и 20-м иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъы-хьащ республикэм щылажьэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэм — я ехъулIэныгъэхэмрэ зыпэщIэт гугъуехьхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Мэкъумэш кооперацэм зыужьыныгъэшхуэ игъуэтынущ

2018-11-22

 • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ мэкъумэш кооперативхэм я VI съездыр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-11-22

 • ЩэкIуэгъуэм и 22, махуэку
 • Къуэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ Психологхэм я махуэр
 • Азербайджаным юстицэм и лэжьакIуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 • Армением и банк лэжьакIуэм и махуэщ
 • Ливаным и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1943 гъэм Ливан Республикэр Франджым и тепщэныгъэм къызэрыщIэкIым теухуа унафэ къащтащ. Ар я махуэ нэхъ лъапIэхэм ящыщу къалъытэ ливанхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэсищэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

2018-11-22

 • Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм щыщ журналист щэ бжыгъэхэр щэкIуэгъуэм и 13-14-хэм Москва ирагъэблэгъащ, Урысей Федерацэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэхэм хэтыну. 1918 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-м къэунэхуа а зэгухьэныгъэм нобэ цIыху мини 100-м нэблагъэ хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Альпинист цIэрыIуэр школакIуэхэм яхуозэ

2018-11-22

 • Ислъэмей дэт курыт еджапIэ №1-м къуажэдэс щIалэгъуалэм щаIущIащ КъБР-м АльпинизмэмкIэ, бгым дэкIыным-рэ спорт туризмэмкIэ и федерацэм и президент Ольмезов Абдул-Хьэлым. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Бахъсэн щIына-лъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ «2017 — 2019 гъэхэм Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и щIалэгъуалэ политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр гъэзэщIэныр» программэм ипкъ иткIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

«Бахъсэн  аузым  пшагъуэр  щхьэщытщ»

2018-11-22

 • Налшык дэт «Принт Центр» типографием иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ КIэбышэ Лилэ «Бахъсэн аузым пшагъуэр щхьэщытщ» зыфIища и тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЩэкIуэгъуэ, дыгъэгъазэ мазэхэм къыфпоплъэ

2018-11-22

 • Урысей Федерацэм и МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм дэлажьэ Жылагъуэ советым Iуэху, упщIэ зиIэ цIыхухэр ирегъэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЛъэужьыфI». КъШР-м и цIыхубэ тхакIуэ Хубиев Осман къызэралъху-рэ илъэси 100 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 Бзэр, Кавказыр зыдж Вамлинг Кари- нэ дыIуощIэ (Швецие) (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Бгыхэр си хъуэпсапIэщ». Карим Мустай и цIэр зезыхьэ бгыщхьэ (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Инджылыз сурэтыщI Симпсон Уильям Шэрджэс хэкур зэрилъэгъуар

2018-11-22

 • Симпсон Уильям (1823 — 1899) Шотландием щыщ инджылыз сурэтыщIщ. Абы и лэжьыгъэхэр къытехуэу щытащ «Сурэт зыщIыгъу Лон-дон хъыбархэр» («illustrated London News») газетым. Кърым зауэр зи нэкIэ зылъэгъуа икIи и нэгу щIэкIа теплъэгъуэхэр тхыдэм къыхэзына щIалэм и унэцIэм «Кърым» цIэ лейр пагъэувауэ къокIуэкI. Ди дежкIэ Симпсон гъэщIэгъуэн зыщI щхьэусыгъуэщ ар 1855 гъэм Шэрджэс хэкум къэкIуауэ зэрыщытар. СурэтыщIыр икIи тхакIуэ Iэзэт. «И адэм и гъащIэр щапхъэ хуэхъун папщIэ» зыфIища, и пхъум щхьэкIэ итхыжа абы и гукъэкIыжхэращ «Шэрджэсей» (Cirсassia) зи фIэщыгъэ Iыхьэр зэрыт тхылъыр. Ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ Симпсон и сурэт зыбжанэрэ езым и гукъэкIыжхэм щыщ пычыгъуэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

 Нэхъапэмрэ иджырэ. Зэманым къишэ зэхъуэкIыныгъэхэр

2018-11-22

 • Шахматхэм егъэщIылIа Iуэхухэр къыкъуэкIыж хуэдэщ. Мы гъэм Дунейпсо шахмат федерацэм (ФИДЕ) и президенту хахащ Дворкович Аркадий. Мы зэманым а спорт лIэужьыгъуэмкIэ планетэм япэ увыпIэр щаубыдыну Лондон щыхущIокъу Карлсенрэ Каруанэрэ. Апхуэдэу илъэс 40 ирокъу Карпов Анатолий КъухьэпIэм кIуэ- са Корчной Виктор Багио Филиппинхэм щыIэ къалэм зэрыщытекIуэрэ. Сыт а псо- ми икIи нэгъуэщIхэми ятеухуауэ дунейм илъэс куэдкIэ и чемпиону щыта гроссмейстер, иджы Къэрал Думэм и депутат Карпов Анатолий къиIуэтэжхэр?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зэныбжьэгъугъэр и лъабжьэу

2018-11-22

 • Зольскэ къуажэм дэт «Арена» спорт комплексым щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Дзэлыкъуэ, Шэрэдж щIыналъэхэм я «Зэныбжьэгъугъэ» зэпеуэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Щокъуий Iэминэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сурэттеххэм я зэпеуэ

2018-11-22

 • Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур мы махуэхэм игъэлъэпIащ сурэттеххэм я зэхьэзэхуэу «ЗэвгъэцIыху, мыр си къуажэщ» зыфIащам щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Бурдж-Халифа» псыутх телъыджэр

2018-11-22

 • Ар Дубай (Хьэрып Эмират Зэгуэтхэр) ику дыдэм щыIэщ, метри 152-кIэ докIуей икIи дунейм и апхуэдэ ухуэныгъэхэм я дахагъкIи лъагагъкIи щыетIуанэщ. Езыр гуэл IэрыщIым тетщ, щхъуэкIэплъыкIэ зэмылIэужьыгъуэ куэд дыдэ зыдз уэздыгъэхэмкIэ ягъэнэху. Iэмэпсымэ хьэлэмэтым классикэ, хьэрып макъамэ узыIэпызышэхэр къоIукI.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр