ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2018

Урысейм транспортымкIэ и министр Дитрих Евгенийрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ Москва щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым транспорт IэнатIэм зэрызыщрагъэужьыну щIыкIэм

2018-11-15

 • Дыгъуасэ Москва щекIуэкIащ Урысей Федерацэм транспортымкIэ и министр Дитрих Евгенийрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-11-15

 • ЩэкIуэгъуэм и 15, махуэку
 • Философием и дунейпсо махуэщ
 • Гъуэгум къыщыхъу автомобиль зэжьэхэуэхэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж дунейпсо махуэщ
 • Дзэм къулыкъу щищIэну ираджэм и урысейпсо махуэщ
 • Урысейм зэщIэгъэуIуауэ щалэжь щIэпхъаджагъэхэм ебэныным хуэгъэпса IэнатIэр къыщызэрагъэпэща махуэщ (1988 гъэм)
 • Тутын емыфэным и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэныбжьэгъугъэм и къарур

2018-11-15

 • Гундэлэн къуажэм «Зэныбжьэгъугъэм и жыг» уэрам цIыкIу къыщызэIуахащ. Ар Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъу абы и дыхьэпIэм и деж щагъэувам хуозэ. Iуэхум хэтащ Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ районхэм я администрацэхэм я лэжьакIуэхэр, жылагъуэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жыхьэнмэм хуэкIуэ гъуэгу, е Сыт дэ ипэжыпIэкIэ къытщыщIыр?

2018-11-15

 • Керчь иджыблагъэ къыщыхъуар уи акъылым къыпхуигъэтIасэркъым — «и егъэджакIуэ бзаджэхэм» яхуиIэ гужьгъэжьым (колледжым щIэсхэм ящыщ зым зэрыжиIамкIэ) къызэщIегъаплъэри, щIалэм мурад бзаджэ и гум ирелъхьэ: и ныбжь нэхъыбэ, Iэмал зэриIэкIэ, иукIын. ЯпэщIыкIэ абы хуит зыкърегъэщI Iэщэ зэри-хьэну, адэкIэ езым зэхелъхьэ къагъауэ пкъыгъуэхэр икIи, икIэм-икIэжым, гууз-лыуз имыIэу зэтреукIэ илъэс бжыгъэкIэ зыдеджахэр, езым къыбгъурысу аудиториехэм щIэсахэр, и ныбжьэгъуу къимылъытэу щыта- ми, и нэIуасэ цIыхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Кусовэ — Шыхъуэ Сулиетэ Аслъэн и пхъур

2018-11-15

 • Дунейм ехыжащ публицист цIэрыIуэ, щэнхаб- зэр джынымкIэ зэфIэкI къызэрымыкIуэ зэрыбгъэдэлъыр къэзыгъэлъэгъуа бзылъхугъэ, егъэджакIуэ щыпкъэ, Урысей Федерацэм и Журналистхэм я зэгухьэны- гъэм епхауэ лажьэ, лъэпкъхэм я дин зэхущытыкIэхэм ятеухуа къэхутэныгъэхэр хъыбарегъащIэ IэнатIэм щегъэкIуэкIынымкIэ центрым и унафэщI Кусовэ — Шыхъуэ Сулиетэ Аслъэн и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.40 «Дызэгъусэу». ЩIалэгъуалэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.15 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». Къэрал лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Адыгэ бзылъхугъэ

2018-11-15

 • Жыжьэ-гъунэгъу
 • Хахуагъэ зыхэлъа цIыхубзхэр тхыдэ уэрэдыжьхэм къазэрыхэщыр
 • ЦIыхубзым и пщIэр ихъумэныр нэхъыщхьэ дыдэт адыгэ лIыхъужьхэм я дежкIэ. Абы щыхьэт техъуэхэм ящыщщ «Нащхъуэжьыкъуэ ябгэ» уэрэдым къыдекIуэкI хъыбарыр. Нэгъуейхэр жылэм къытеуа нэужь, къаугъуея фIыгъуэхэм я гъусэу Нащхъуэжьыкъуэ и щхьэгъусэри здрахьэжьат. Жылэм дэсхэр, пщыр я пашэу, абыхэм якIэлъыпхъэрат, арщхьэкIэ зыри къикIакъым. Нащхъуэжьыкъуэ къэсыжу къэхъуар щызэхихыжым, жылэдэсхэр къыхуриджащ лейзехьэхэм иджыри якIэлъыпхъэру зрагъэщIэжыну. Абы и мурадыр къыдэзыIыгъын къащыхэмыкIым, Нащ-хъуэжьыкъуэ и закъуэ шэсри, дыгъуэгъуакIуэхэм къатрихыжащ и щхьэгъусэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-11-15

Ди къэралым и иужьрей ехъулIэныгъэхэм ящыщщ КъуэкIыпIэ жыжьэ федеральнэ университетыр. Абы щагъэхьэзыр бжыгъэм тещIыхьа экономикэм зезыгъэужьыфыну IэщIагъэлIхэр. НэгъуэщIу жыпIэмэ, технологием теухуауэ ди гъащIэм щIэуэ къыхыхьэхэр, дяпэкIэ ди Iэпэгъу хъунухэр къэзыгупсысхэр. Ахэращ «унэ Iущым» фIэкIыжауэ, «къалэ Iущхэр», цIыхухэм я пIэкIэ лажьэ «акъыл IэрыщIхэр», нэгъуэщI куэдри щыIэкIэ-псэукIэм щыщ зыщIхэр. Студентхэр зыхуеину псори щызэгъэуIуа щIыпIэр зы къалэ цIыкIу хуэдиз мэхъу. Ар щаухуар Русский хытIыгуращ. ЗэрыжаIэщи, цIыхуIэ здынэмыса щIыналъэр иджы щIэращIэщ, щIэныгъэм и нурымрэ зи щIалэгъуэхэм я зэфIэкIымрэ игъэнэхум хуэдэу.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Бжыгъэм» дыхуэкIуэну дыхьэзыр?

2018-11-15

 • УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым Правительствэм, абыкIи зэфIэмыкIынумэ-Президентым зыхуигъэзэнущ илъэсыщIэм щыщIэдзауэ аналог ТВ щымыIэжыну зэрыжаIэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псэущхьэми, псыми, щIыми зэран яхуэхъу пластик бащырбэхэр ядэжынукъым

2018-11-15

 • Пластикыр къыщIэзыгъэкI къэралхэр зэгурыIуащ илъэситхум къриубыдэу ар щагъэтыну, хьэпшыпрэ шхыныгъуэрэ кIуэцIалъхьэу, иракIэу щыIэр щIыуэп-сым тыншу «хуэгъэткIун» гуэркIэ зэрахъуэкIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зэлэжьын я куэду зэхьэзэхуэр зэпагъэу

2018-11-15

 • «Спартак — Налшык» (Налшык) — «Академия» (Дон Iус Ростов) — 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 11-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяр: Иванников (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев, Ольмезов, Белоусов, КIэдыкIуей, Машэжь, Салахетдинов (Талабкэ, 80), Михайлов (Iэпщацэ, 33), Мэшыкъуэ Хь. (Ашу, 59), Бацэ (Мэшыкъуэ И., 46), Бажэ.
 • «Академия»: Воронин, Обрезков (Аладьин, 64), Федотов, Савин, Далиев, Кормишин (Шульженкэ, 78), Губочкин, Донсков, Орлов, Кузнецов, Крюков (Чернов, 54).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол