ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2018

Правительствэм хэтхэмрэ муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэмрэ КIуэкIуэ К. В. ядригъэкIуэкIащ къэрал социальнэ политикэр пхыгъэкIыным теухуа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ зыубгъуа

2018-11-10

 • КIуэкIуэ К. В. республикэм и Правительствэм, муниципальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округхэмрэ я унафэщIхэм зэIущIэ зыубгъуа ядригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президент Путин В. В. «Къэрал социальнэ политикэр гъэзэщIэным теухуауэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм я IуэхукIэ» 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указым щыубзыхуахэр зэрагъэзащIэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2018-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЗыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Тхьэкъуахъуэ Маринэ Iэбубэчыр и пхъум — «Къэбэрдей-Балъкъэр сату-технологие колледж» IэщIагъэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм физикэмкIэ и егъэджакIуэм;

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Мамыру  дыпсэуныр зи къалэнхэр

2018-11-10

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэм къэрал псом и гъусэу ягъэлъапIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэм и махуэр. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэр къызэгъэпэщынымрэ ар зэфIэувэнымрэ ди Хэкум и тхыдэм къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхубэ саугъэтыр зыхуагъэфэщахэр

2018-11-10

 • Унагъуэм и щэнхабзэ-тхыдэ щIэиныр хъумэным хуащI хэлъхьэныгъэм папщIэ ягъэува «Семейная реликвия» цIыхубэ саугъэтыр хуагъэфэщащ Налшык щытраха «Семейный альбом» теленэтыным. Ар зыгъэхьэзыра, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м и унафэщI Конаревэ Наталье щытекIуащ «Унагъуэ псэкупсэ къулеигъэхэр хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуар» Iыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабий епщIанэ

2018-11-10

 • ЩэкIуэгъуэм и 7-м Бахъсэн район сымаджэщым и лъхуапIэ унэм къыщIатхыкIыжащ мы илъэсым абы дунейм къыщытехьахэм ящыщу мин бжыгъэр зытехуа цIыкIур. «Юбилей сабийр» Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ жылэм щыщ КъуэщIысокъуэ Алиещ, унагъуэм ар я сабий 10-нэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

УФ-м и Президентым и гулъытэ

2018-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ «Урыс дуней» фондымрэ я мылъкукIэ илъэсищ лъандэрэ мэлажьэ «Ди лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэрщ» дунейпсо проектыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэрал  тIощIым  щIигъум  щолажьэ

2018-11-10

 • 1841 гъэм щэкIуэгъуэм и 12-м Урысейм и император Николай Езанэм Iэ щIидзауэ щытащ къэралым хъумапIэ кассэхэр къыщызэгъэпэщыным теухуа указым икIи ар УФ-м и ХъумапIэ банкым и махуэу къалъытэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Мыщхъуэжь  Каземир нэхъыфIхэм  халъытэ

2018-11-10

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым и мэкъумэш еджапIэ нэхъыщхьэхэм илъэс къэс щокIуэкI Ежевский Александр и цIэкIэ яубзыхуа лъэпкъ саугъэтыр зыIэрыгъэхьэным хуэгъэпса зэпеуэ. Абы дапщэщи жыджэру хэтщ ди республикэм и мэкъумэш еджапIэ нэхъыщхьэр — КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетыр. КъБКъМУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, мыгъэрей урысейпсо зэпеуэм и лауреат хъуа цIыхуи 9-м яхэтщ а еджапIэм и 2-нэ курсым и студент Мыщхъуэжь Каземир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НыбжьыщIэ хахуэхэр

2018-11-10

 • Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаилрэ Урысейм и къегъэлакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и къегъэлакIуэ Гулиев Мухамматрэ Налшык къалэм дэт курыт еджапIэ №3-м и школакIуэхэм иратащ «ЦIыху къыщригъэлым зэрихьа лIыгъэм папщIэ» медалыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-11-10

 • ЩэкIуэгъуэм и 10,  щэбэт
 • Мамырыгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ яхуэлажьэ щIэныгъэм и дунейпсо махуэщ
 • Бухгалтерым и дунейпсо махуэщ
 • ЩIалэгъуалэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Денизэ  аргуэру  пашэ  мэхъу

2018-11-10

 • УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я «Юная звезда» урысейпсо зэпеуэм и I лъэхъэнэр «Звезда» телеканалым къызэригъэпэщащ, УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. Абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ Налшык къалэм щыщ, Япэ урысейпсо каналым къызэригъэпэща «Голос. Дети» проектым етIуанэ увыпIэр нэгъабэ къыщызыхьа икIи абы телъыджэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа Хекилаевэ Денизэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ литературэм и къэхъукъащIэ гъэщIэгъуэн

2018-11-10

 • Фырэ — Къаныкъуэ Анфисэ и «Хьэтхэр» тхыдэ романым теухуауэ
 • «Хьет!» жегъэIэ!» псалъэхэр дуней тетыкIэ дахэм дыкъыхуезыджэу, абы къыдэкIуэу, цIыхугъэм дытемыкIынымкIэ унафэу къытхуэзыгъэна лъэпкъыр, дауи, хуэмыхуакъым. «Хьет!» жегъэIэ!» къыжраIамэ, «фIагъкIэ псоми ятекIуэ, лIыгъэ зехьэ» жиIэу къызыгурыIуэ щIэблэ зыгъэсар, дауи, ныбжь зиIэ лъэпкъщ. Ар хьэтхэм я деж къыщежьэу нобэ «адыгэ» фIэщыгъэр игъуэтыху, сытым зихъуэжами, и лъапIэныгъэ нэхъыщхьэхэр ихъумэжу къэгъуэгурыкIуа лъэпкъращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-11-10

 • Адыгэ лIакъуэхэр
 • Къэбэрдейхэр
 • Адыгэхэр ижь-ижьыж лъандэрэ къэгъуэгурыкIуэ лъэпкъщ. XII лIэщIыгъуэм, Тмутараканыр Византие къэралыгъуэм и бжьым щIэхуа нэужь, адыгэ зэгухьэныгъэм хэтхэм щхьэхуэ защIу хуежьащ. Абы ирихьэлIэу Кавказ Ищхъэрэм и курыт щIыналъэхэм къыщыунэхуащ зи щхьэ и унафэ зыщIыж Къэбэрдейр икIи къэбэрдей субэтносыр зэтеувэн щIидзащ. XIII лIэщIыгъуэм монгол-тэтэрхэм я зекIуэм Кавказым и лъэпкъ-политикэ ухуэкIэм зригъэхъуэжащ. А лъэхъэнэм къыдежьащ нэгъуэщI лъэпкъхэр адыгэхэм къызэреджэ «шэрджэс» псалъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис