ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2018

2018-11-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кадрхэм ятеухуа
 • и «ЛъагапIэщIэ» проектым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • IэщIагъэлI акъылыфIэхэр гъэбелджылын, абыхэм я зэфIэкIым зегъэужьын, ядэIэпыкъун, пашэу, унафэщIу щытыным хуэгъэсэн, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и органхэр, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэр, республикэм и къэрал IуэхущIапIэхэр кадрхэмкIэ къызэрызэгъэпэщар егъэфIэкIуэн мурадкIэ унафэ сощI:
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кадрхэм ятеухуа и «ЛъагапIэщIэ» проектыр гъэзэщIэным 2018 гъэм щIэдзэн.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм хуэгъэувын Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кадрхэм ятеухуа и «ЛъагапIэщIэ» проектыр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщыныгъэ и лъэныкъуэкIэ зэтригъэувэну.
 3. Мы Указым къару егъуэт официальнэу къыщытрадза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ
 •       зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м
 • №172-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ УФ-м и официальнэ лIыкIуэхэм яхэту Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым щыIэщ

2018-11-07

 • Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 35-нэ пленар сессиер щокIуэкI. УФ-м и Президент Путин В. В. 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа унафэ №217-рп-мкIэ къызэригъэпэща официальнэ делегацэм хэту абы щыIэщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Захуагъэр я гъуазэу

2018-11-07

 • Ди къэралым иджы хэIэтыкIауэ (хэбгъэзыхьмэ, зыуи) щамыгъэлъэпIэж Октябрь социалист революцэ иным нэхърэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIа икIи дунейр зэзыгъэдзэкIа нэгъуэщI Iуэху ХХ лIэщIыгъуэм щыIакъым. Сыт хуэдиз трамыжыIыхьами, мы зэманым трамыжыIыхьми, дяпэкIэ тражыIыхьынуми яхущIэуфакъым, яхущIэуфэркъым икIи яхущIэуфэнукъым ар гуащIэрыпсэу цIыхум и сэбэп зыхэлъхэм тещIыхьауэ зэрыщытар. Пэжщ, цIыху куэд хэкIуэдащ, къэкIуэну насыпым щIэзэуахэм къемыхъулIахэр нэхъыбэжщ. АрщхьэкIэ сыт хуэдэ революцэм зэрыщIидзэри, ар зэриухри апхуэдэущ. Дунейм и Iыхьэ ханэм къыщыукъубея Октябрь революцэм Урысей империем и мызакъуэу, дуней псом и теплъэм зригъэхъуэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

Къэралым и махуэлъапIэ

2018-11-07

 • ЦIыху мини 5-м щIигъу хэту Налшык къалэ щагъэлъэпIащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм деж щекIуэкIа пэкIум иужькIэ концерт дахэ къызэрагъэпэщат республикэм и уэрэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуалэр топсэлъыхь

2018-11-07

 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм и еджапIэ нэхъыщхьищым — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым — я студентхэм зэгъусэу «Ди Хэкур Урысейрщ» «стIол хъурейр» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щрагъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр зытраухуар Урысейм и лъэпкъ псори зэкъуэтыным мыхьэнэуэ иIэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ГуфIэгъуэр зэдаIэт

2018-11-07

 • 2005 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м къыщыщIэдзауэ илъэс къэс ягъэлъапIэ Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2018-11-07

 • ЩэкIуэгъуэм и 7, бэрэжьей
 • 1917 гъэм екIуэкIа Жэпуэгъуэ революцэшхуэм и махуэщ
 • 1918 гъэм Совет Урысейм япэ маркэхэр къыщыдагъэкIащ.
 • 1928 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьэн щыщIидзащ Акъбащ ГЭС-м.
 • 1941 гъэм Москва и Утыку Плъыжьым Дзэ Плъыжьым и парад щекIуэкIащ. Полкхэр абы икIри, занщIэу зауэм Iухьауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкупсэхэр ягъасэ

2018-11-07

 • Хабзэ хъуауэ, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм усэ къеджэнымкIэ зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэр къыщызэра-гъэпэщ, махуэшхуэхэм е усакIуэ цIэрыIуэхэр къыщалъхуам ирихьэлIэу. Апхуэдэщ иджыблагъэ абы щекIуэкIа «Диалог времени: комсомольцы-добровольцы» зэпеуэр. Ар теухуауэ щытащ Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) илъэси 100 зэрырикъум. Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ библиотекэм игъэзащIэ «Дети XXI века — Дети Света» проектым хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Гум имыкIыж лъэхъэнэм теухуа уэрэдхэр

2018-11-07

 • Бахъсэн къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм мы махуэхэм щекIуэкIащ комсомол-щIалэгъуалэ уэрэдхэм я фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ар си гъащIэт

2018-11-07

 • Лэжьыгъэрэ хахуагъэкIэ гъащIэр зыхуэупсахэм сащыщу зыкъызолъытэж сэ. Комсомолыр ди гъуазэу гъащIэ гугъу, ауэ пщIэшхуэ зыпылъ къэдгъэщIащ. А зэгухьэныгъэм къысхилъхьа хьэл-щэнхэрщ сэ гъащIэ гъуазэу сиIари, лъэ быдэкIэ сытезыгъэувари. Си адэр Хэку зауэшхуэм хэкIуэда нэужь, зеиншэным и гугъуехь псори зыхэсщIащ. Ди анэр гугъу ехьу бынищ дыкъигъэхъуащ: Борис, сэ, Харитон.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Куэцэ Пщымахуэ Урысей шыхъуэхэм я япэ съездым 1910 гъэм къыщипсэлъар

2018-11-07

 • Бгырыс Республикэм и премьер-министру, иужькIэ и президенту щыта Куэцэ Пщымахуэ и адэ ТIэмашэ Къэбэрдейм шы гъэхъункIэ щыпашэхэм язт. 1910 гъэм, юрист IэщIагъэмкIэ еджапIэр къиухагъащIэу, Екатеринодар (Бжьэдыгъукъалэ) хейщIапIэм лэжьэн щыщIидза къудейуэ, Пщымахуэ Урысей шыхъуэхэм я япэ съездым къэбэрдей лIыкIуэу ягъэкIуауэ щытащ. Адыгэ щIалэм къэрал утыкум щыжиIахэр нобэми зи къарур щIэмыкIа псалъэщ. Ди лъэпкъыцIэр зезыхьэ адыгэшыр ямыгъэкIуэдыжын папщIэ, дяпэ итахэр зыхэта гугъуехьхэр къызыхэщ тхыгъэ закъуэтIакъуэхэм язщ Куэцэ-ныбжьыщIэм урысейпсо съездым и утыкум щыжиIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Балъкъэр Тамарэ: Уи гукъеуэр зытебгъакIуэ хъунукъым

2018-11-07

 • Нобэ ди псэлъэгъущ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, доцент, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым актёрскэ IэзагъымкIэ и кафедрэм и унафэщI, СТД-м и правленэм хэт, псоми фIыуэ тлъагъу Балъкъэр Тамарэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Нобэ  зихъуэжыфынущ  щытыкIэм

2018-11-07

 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Мэхъэчкъалэ. «Динамо» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

2018-11-07

 • Исуп (ХьэфIыцIэ) Зулифэтрэ
 • Шыгъушэ (ХьэфIыцIэ) Динэрэ
 • мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ
 • зэрырикъур ягъэлъапIэри, дохъуэхъу
 •  ПщIэ зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу зэшыпхъухэм, анэ гумащIэхэм, быныр зыгъэгушхуэу щIэблэр зыущийхэм ныбжь дахэ фызэрынэсар фогъэлъапIэри, фи махуэшхуэхэмкIэ дынывохъуэхъу! Фи гъащIэр кIыхьу, фи щIыхьыр ину, фи лъабжьэр быдэу, фыузыншэу, фи гум илъым фи лъэр лъэIэсу, хъуэхъуу къыфхужаIэр къыфлъысу, фи дунейр дахэрэ дэрэжэгъуэр фи куэду, бынхэмрэ абыхэм къатепщIыкIыжахэмрэ я ехъулIэныгъэм, я насыпым фи гур дыхэхъуэу, фи нэгум кърих нурыр, фи гум илъ хуабагъыр мыкIуэщIу, фи пщIэр лъагэрэ дывдэгушхуэу, фи унагъуэр къыфкъуэту, гъащIэм гу щыфхуэну ди гуапэщи, дунейм куэдрэ Тхьэм фытригъэт.
 • Фи Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Гъубжокъуэ Болэт ящыгъупщэнукъым

2018-11-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэ ин игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 87-м иту дунейм ехыжащ балетмейстер-режиссёр, КъБР-м и Музыкэ театрым и балетмейстер нэхъыщхьэу илъэс зыбжанэкIэ лэжьа Гъубжокъуэ Болэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха