ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2018

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм

2018-11-01

 • Урысей Федерацэм и Вице-премьер Мутко Виталий Москва щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм  щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комис-сэм и зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ   В. И., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. сымэ

2018-11-01

 • Дыгъуасэ Москва щызэхэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Москва щызэпеуэнухэм  яхэтынущ Дыду Аслъэн

2018-11-01

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI «21-нэ лIэщIыгъуэм и пашэ» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу (щекIуэкI щIыпIэкIи хэтхэм я ныбжь елъытауи) зэщхьэщыха а зэхьэзэхуэм я зэфIэкIхэр щагъэлъагъуэ  Урысей Федерацэм щылажьэ сабий, ныбжьыщIэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я пашэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Шэрэдж щIыналъэм щыпсэухэр игъэнэщхъеящ Темыркъан Борис дунейм зэрехыжам

2018-11-01

 • Шэрэдж муниципальнэ районым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советымрэ щIыналъэ администрацэмрэ Темыркъан Юрий Хьэту и къуэм, абы и Iыхьлы, и благъэ псоми яхуогузавэ Темыркъан Борис Хьэту и къуэр дунейм зэрехыжамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-11-01

 • ЩэкIуэгъуэм и 1, махуэку
 • Урысей Федерацэм и Суд приставхэм я махуэщ
 • 1520 гъэм Магеллан и псы дэжыпIэр зэрыщыIэр къахутащ. Абы и бгъуагъыр километритIрэ метр щитIрэ къудейщ зэрыхъур, ауэ Америкэ Ипщэмрэ Огненная Земля щIыналъэмрэ зэпегъэщхьэхукI.
 • 1800 гъэм США-м и унафэщIхэм ящыщу япэу Адамс Джон Iэпхъуащ президентхэм я хэщIапIэщIэм — иджыпсту ахэр Унэ ХужькIэ зэджэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» адыгэ унагъуэ псоми илъын хуейщ

2018-11-01

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэгурыIуэр  мэунэ

2018-11-01

 • Аушыджэр къуажэм иджыблагъэ щызэIущIащ Хъуэт, Токумаев, Шыкъ, Левкин лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр. Ахэр тепсэлъыхьащ лъэпкъ зэхущытыкIэхэр зэрырагъэфIэкIуэну щIыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ащхъуэт Раисэ Мухьэмэд и пхъур

2018-11-01

 • И юбилейр къэблэгъэпауэ, жэпуэгъуэм и 29-м дунейм ехыжащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, республикэм и жылагъуэ лэжьакIуэ жыджэр Ащхъуэт Раисэ Мухьэмэд и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыфI и Iулыдж

2018-11-01

 • Уэрэдус Жылау Арсен илъэс 60 ирокъу
 • Уджпыху макъамэм хэунэзыхьа екIэпцIэ мэзым жьэрэжьэжу зипхъэхыурэ фокIадэ IутIыжым зыкIэлъиший щхьэкIэ, дэнэт! «Пщащэ дахэ — щIалэгъапцIэщ» жыхуаIэрати, Бахъсэныжь и хъурыфэ куэщIым зрегъэщатэри зи кхъуафэ исым и уэрэд къришурэ фокIадэ уджыр аузым докIуэсэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-01

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманымрэ тхыдэмрэ» (12+)
 • 6.50 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 7.00 «Гуащэнэ». Телевизионнэ фильм (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ЩIэдзапIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Къэралыр зыгъэлъэщыр зэгурыIуэныгъэрщ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Cи еджапIэ — си къежьапIэ

2018-11-01

 • Iуэху еплъыкIэ
 • Гъуэзэджэрэ шэрыуэу
 • «Абхъаз-адыгэбзэхэм я гуа-щIэр, я дахагъэр хыболъагъуэ я бзэм хэлъ зы гъэщIэгъуэнагъым: гупсысэр кърипIуэтэну гъуэзэджэу, урипсэлъэну шэрыуэу, уригушыIэну гухэхъуэу, хъуэхъу ирипIэтыну хуэдэ зэрыщымыIэмкIэ», — апхуэдэ псалъэ дахэхэр, Iущхэр  ди анэдэлъхубзэм хужиIащ Абхъазым и цIыхубэ усакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ ШинкIубэ Бэгърат. Пэжу, щIэныгъэлI  цIэрыIуэ куэдым къалъытэ ди бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэщIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм ящыщу, ар Азие Ипщэм щыIауэ кIуэдыжа бзэхэм я щэхухэр къэхутэнымкIэ «IункIыбзэIух» хъуфыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ, Хэха

Чемпионыр  ягъэлъапIэ

2018-11-01

 • Бахъсэн щIыналъэм щагъэлъэпIащ ныбжьыщIэхэм я III Олимп джэгухэу Буэнос-Айрес щекIуэкIам бэнэкIэ хуитымкIэ текIуэныгъэр къыщызыхьа Тембот Ахьмэдхъан. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ щIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Чылар Аринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Псыдзэм  ехь

2018-11-01

 • Сочэ, Туапсе къалэхэм, тенджыз ФIыцIэ Iуфэм Iус къуажэхэм псыдзэ щIэх-щIэхыурэ къащIэуэ зэрыхъуам и щыхьэтщ иужьрей илъэситхум, 2013, 2016, 2018 гъэхэм, я нэгу щIэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку