ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2018

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зи чэзу зэIущIэр Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек

2018-10-11

 • Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зи чэзу зэIущIэр а комитетым и тхьэмадэ, Урысейм и ФСБ-м и унафэщI Бортников Александр иджыблагъэ Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Махуэ гукъинэж

2018-10-11

 • Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я IX фестивалыр Шэшэн Республикэм и къалащхьэ Грознэм жэпуэгъуэм и 5-м щекIуэкIащ. Абы щызэхуэсащ КИФЩI-м хиубыдэ щIыналъи 7-м я лIыкIуэу 700-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрий. Республикэм и унафэщIыр «Бжьыхьэ дыщафэ-2018» гъэлъэгъуэныгъэм еплъащ

2018-10-11

 • «Бжьыхьэ дыщафэ» ХХ урысей агропромышленнэ выставкэр и лэжьыгъэм хиубыдэу дыгъуасэ Москва щызэхуэзащ Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрийрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мы махуэхэм

2018-10-11

 • Жэпуэгъуэм и 11, махуэку
 • Хъыджэбз цIыкIухэм я дунейпсо махуэщ
 • Башкортостан Республикэм и къэралыгъуэм и махуэщ
 • Абхъазым IэщэкIэ зэщIэузэда я къарухэм я махуэщ
 • 1138 гъэм Алеппэ щIыр щыхъеящ. АпхуэдизкIэ лъэщу щIыр иутхыпщIати, ар цIыхухэм ялъэгъуа къэхъукъащIэ нэхъ шынагъуэ дыдэхэм хабжащ. Абы щыгъуэ цIыху мин 230-м щIигъу хэкIуэдауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гундэлэнрэ Зеикъуэрэ къыщыхъуахэм егъэпIейтей

2018-10-11

 • Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм щекIуэкIащ къуажэдэс щIалэгъуалэм я лIыкIуэхэр, къуажэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, дин лэжьакIуэхэр, спортым дихьэххэр зыхэта зэIущIэ.Абы щытепсэлъыхьащ мы гъэм фокIадэм и 18 — 19-хэм Гундэлэнрэ Зеикъуэрэ къыщыхъуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэужь нэху

2018-10-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Темрокъуэ Индырбий Хьэжумар и къуэр ящыщщ щIэблэм щIэныгъэ нэс егъэгъуэтыным зи зэфIэкI къыщызыгъэлъэгъуахэм, лъэужь нэху къыщызыгъэнахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гъуэгуанэ купщIафIэ

2018-10-11

 • Зи нэм имылъагъухэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм (ВОС КБР) иджыблагъэ игъэлъэпIащ IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщ-рэ илъэс 90 зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-10-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «Тюркхэм я дыщэ». Тюрк щIалэгъуалэм и урысейпсо форумым къратыкI репортаж (12+)
 • 7.00 «Хабзэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.10 «Мамырыгъэм — дахагъэкIэ». Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Стащ Юрэ (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ДжатитI зэдэзыгъабзэ  Ахъмэт МуIэед

2018-10-11

 • Иджыблагъэ и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ «Адыгэ амазонкэхэр» романыр зи Iэдакъэ къыщIэкIа Ахъмэт МуIэед. А тхылъым еджа куэдым къагъэлъэгъуащ ар иужьрей зэманым лъэпкъым къыхэхъуа фIыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщу къызэралъытэр. ЩIэныгъэлIхэм, критикхэм, жаIэм къищынэмыщIауэ (абыхэм мыхьэнэ ямыIэу къэтлъытэу аракъым), цIыху къызэрыгуэкIхэм зи гугъу ящI а тхылъым теухуауэ ягъэIу щытхъум адыгэ лъэпкъым укъызэрыхэкIам уи щхьэр лъагэу уегъэлъагъуж. УщымыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэкъым романым теухуауэ Интернетым къралъхьэхэм. Япэрауэ, «Амазонкэхэр» «Нарт» эпосым ущымыгъуазэмэ — къыбгурыIуэнукъым, и фIагъри нэсу пхузыхэщIэнукъым. ЩIалэгъуалэр а тхылъым зэры-тепсэлъыхьыр IэхъуэгъуэтегъэкIыукъым, атIэ тхыдэмрэ эпосымрэ я тегъэщIапIэущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Лъагъуныгъэ уэрэд цIэрыIуэхэр

2018-10-11

 • Псалъэхэр ГъукIэмыхъу Iэбубэчыр ейщ.
 • Макъамэр Къэжэр Индрис ейщ.
 •  
 • Си къэшэн
 •  
 • Бадзэуэгъуэ дыгъэм
 • щIыгур къигъажьэу
 • Жьэражьэу уэгум къыщиувэкIэ,
 • ЗиIэтрэ уплъэмэ, зыгъэукIытэу,
 • ЗыгъэупщIыIури сэ си къэшэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхъапэм игъэдыхьэшхырт, иджы зэгуегъэп

2018-10-11

 • Дэ десэжащ ЛДПР-м и Iэтащхьэ Жириновский Владимир зыми емыщхь жэрдэмхэр къызэрыхилъхьэм. Абы къыхэкIыу куэд щIащ ажэгъафэм и къалэнхэр зэригъэзащIэрэ. АрщхьэкIэ а фIэщыгъэм зэрыхуэфащэм хуэдэу нэхъапэм дигъэдыхьэшхыу щытамэ, иджы дызэгуегъэп.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Iулъхьэр къахуэгъуркъым

2018-10-11

 • «Аргументы и факты» газетым и лэжьакIуэ Зотов Георгий иджыблагъэ Армением щыIащ икIи зыIууар телъыджэ щыхъуащ : а къэралым махуэ къэс щагъэтIыс Iулъхьэ къеIызыхыу сэтей къащIхэр. Хабзэхъумэхэм яIэщIэкIыркъым зыри — министрхэри, мелуанырыбжэхэри, уеблэмэ лъэпкъ лIыхъужьхэри. Нэхъапэм мыбы щыкуэдт мылъку зэхэзыдыгъуэхэр. АрщхьэкIэ, гъэщIэгъуэныращи, езы цIыхубэр къэуващ хьэлэлу псэуным и телъхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Адыгэ фащэм и мыхьэнэр

2018-10-11

 • Лъэпкъ щIэинхэр зыхъумэхэм, ахэр щIэблэм деж нэхьэсыным елэжьхэм ящыщщ Налшык къалэм сабий творчествэмкIэ и «Нарат» IуэхущIапIэр. Иджыблагъэ абы Адыгэ фащэм и махуэм траухуа Iуэху дахэ щрагъэкIуэкIащ. Фащэм и мызакъуэу, зэхуэсым гулъытэ ин щыхуащIащ лъэпкъ хабзэхэми щэнхабзэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Пашэр Ислъэмей щыхагъэщIами…

2018-10-11

 • Ди республикэм футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэхэр зэхэтащ. Абыхэм зыпэмыплъа бжыгъэ зыбжанэ къарикIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дзэ  еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэну хуейхэм  папщIэ

2018-10-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэ дзэ комиссариа-тыр хоплъэ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, нэгъуэщI министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я Дзэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIэтIысхьэну хуейхэм я тхылъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ