ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2018

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ

2018-10-09

 • Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр. Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым хэтхэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я цIэкIэ шэшэн лъэпкъым пIалъэ гуфIэгъуэмкIэ ехъуэхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIУЭКIУЭ Казбек: Ди цIыхухэм я псэукIэр щедгъэфIэкIуэфынур мамыру, законым тетыныр псом япэ идгъэщу, дызэгурыIуэу зыужьыныгъэм дытелэжьэныр арауэ зэрыщытым шэч къытесхьэркъым

2018-10-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм жэпуэгъуэм и 6-м щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хабзэр къыщызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэсымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мы махуэхэм

2018-10-09

 • Жэпуэгъуэм и 9, гъубж
 • Пощтым и дунейпсо махуэщ. 1874 гъэм жэпуэгъуэм и 9-м дунейпсо пощт зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 • 2004 гъэм Афганистаным а къэралым щыяпэу президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ. А къулыкъур хуагъэфэщауэ щытащ Карзай Хьэмид.
 • 1943 гъэм Тамань хытIыгуныкъуэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщ «Iуащхьэмахуэ» журналыр илъэс 60 ирокъу

2018-10-09

 • ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ
 • Илъэс 60 ирикъуащ «Iуащхьэмахуэ» журналым и япэ къыдэкIыгъуэр дунейм къызэрытехьэрэ. Абы къикIуа гъуэгуанэмрэ нобэ и Iуэху зыIутымрэ тедгъэпсэлъыхьын мурадкIэ, дэ иджыблагъэ зыхуэдгъэзащ журналым и редактор нэхъыщхьэ Мыкъуэжь Анатолэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мэздэгу пщащэ Къун Мадинэ и гурылъхэр

2018-10-09

 • Къун Мадинэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым хореографиемкIэ и къудамэм и ещанэ курсым щоджэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Котляров зэщхьэгъусэхэр пашэщ

2018-10-09

 • Дагъыстэн Республикэм и къалащхьэ Мэхъэчкъалэ фокIадэм и 20 — 22 махуэхэм щекIуэкIащ «Тарки-Тау 2018» тхылъ фестивалым и ебланэ зэхыхьэр. Гамзатов Расул и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм утыку къыщрахьащ Урысей Федерацэми гъунэгъу къэралхэми я тхылъ тедзапIэ пщIы бжыгъэхэм я лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я стадионыр аргуэру яхуэугъурлакъым

2018-10-09

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:3 (1:2). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-10-09

«Телевидение и радиовещание» журналым и жинтыр. 1982 гъэ, накъыгъэ мазэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къер Батыр псоми  ятокIуэ

2018-10-09

 • Налшык дэт «Ладья» шахмат-шашкэ клубым иджыблагъэ щекIуэкIащ шахмат псынщIэу джэгунымкIэ КъБР-м и 56–нэ чемпионат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тхэквондом теухуа документальнэ фильм

2018-10-09

 • Налшык дэт Къэрал кино-концерт залым зэхуэщIауэ щагъэлъэгъуащ Урыс Миланэ триха «Никогда не сдавайся» фильмыр. Ар теухуат тхэквондом, паралимпийцхэм къалъыкъуэкIа гугъуехьхэм къамыгъэдзыхэу, абыхэм утыкушхуэхэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуэну зэрахузэфIэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къер Азэмэт Урысейм жэзыр къыхуехь

2018-10-09

 • Словакием и Трнавэ къалэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Букин Анатолий  ягу къагъэкIыж

2018-10-09

 • Iэщэ иIыгъыу щIэпхъаджащIэр къытеуэу 2013 гъэм щIышылэм и 23-м хэкIуэда, полицэм и подполковник Букин Анатолий Юрий и къуэр щеджа гимназие №1-м иджыблагъэ щекIуэкIащ абы и фэеплъ пхъэбгъу къызэрызэIуахым теухуа пэкIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дзэ  еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэну  хуейхэм  папщIэ

2018-10-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэ дзэ комиссариатыр хоплъэ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, нэгъуэщI министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я Дзэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIэтIысхьэну хуейхэм я тхылъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ