ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2018

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр  пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  К. В.

2018-10-06

 • ЕгъэджакIуэм и махуэмт еухуа и хъуэхъу
 • ПщIэ зыхуэтщI егъэджакIуэхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэмкIэ — ЕгъэджакIуэм и махуэмкIэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ КIуэкIуэ Казбек  КъумпIыл Мурат йохъуэхъу

2018-10-06

 • «Лъэпкъ куэду зэхэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэмрэ сэрэ къыдбгъэдэкIыу гуапэу дынывохъуэхъу Уэри, Адыгейм щыпсэу псоми фи махуэшхуэм — Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Гъагъэ, ефIакIуэ, Адыгэ хэку!

2018-10-06

 • Адыгэ Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 27-рэ жэпуэгъуэм и 5-м ирикъуащ. Ди къуэш республикэм ар махуитху хъуауэ щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-10-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым,
 • Къэрэшей-Шэрджэсым и Илъэсыр Къэбэрдей-Балъкъэрым
 • щегъэкIуэкIыным теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэмрэ зэрызэдэлажьэм адэкIи зегъэужьын мурадкIэ унафэ сощI:
 1. 2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэрэшей-Шэрджэсым и Илъэсыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щегъэкIуэкIын.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм къалэн щыщIын:
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэрэшей-Шэрджэсым и Илъэсыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щегъэкIуэкIыным зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар къызэгъэпэщынымрэ зи пщэ дэлъыну къызэгъэпэщакIуэ гуп иубзыхуну;
 • къызэгъэпэщакIуэ гупым и лэжьыгъэм сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэкъуэн хуэхъуну.
 1. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ
 •  зыгъэзащIэ КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м
 • №150-УГ
 •  

Зыхыхьэхэр: Указ

2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ  Къэрэшей-Шэрджэсымрэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэбакъуэхэр ячынущ зэкъуэш республикэхэм я зэныбжьэгъугъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ адэкIи ягъэбыдэн папщIэ

2018-10-06

 • Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщыIам КIуэкIуэ Казбекрэ Темрезов Рашидрэ Iэ щIадзащ 2019 гъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэу Къэрэшей-Шэрджэ- сым зэрыщыIэнумрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и гъэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщаубзыхунумрэ теухуа унафэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ТекIуэныгъэм  и  лIэщIыгъуэ  плIанэ

2018-10-06

 • Куржы-абхъаз зауэм Абхъазым Текlуэныгъэр къызэрыщихьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур lэтауэ Сыхъум щагъэлъэпlащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъыхэтхыкIыныгъэм  пожьэ

2018-10-06

 • Жэпуэгъуэм и 1-м Урысей Федерацэм щрагъэжьащ цIыхухэр къыхэтхыкIыныр. СтатистикэмкIэ къэрал управленэм Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым щиIэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Гъащтэ Аурикэ иригъэкIуэкIащ абы теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрал  гулъытэ

2018-10-06

 • Ди республикэм щыщу лэжьыгъэм фэбжь хэзыха цIыхуи 8-м Социальнэ страхованэмкIэ фондым и мылъкукIэ къащэхуа «Лада-Гранта» автомобилхэр тыгъэ хуащIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди  къэкIуэнур  зыщ

2018-10-06

 • Дызэрыщыгъуазэщи, Адыгэхэм я махуэм пыщIа гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр ди республикэм и жылагъуэхэм фокIадэм и 20-м щекIуэкIащ. Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Жэмтхьэлэ къуажэми яIэтыну къагъэлъэгъуар а махуэрат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Израилым  адыгэхэр  щагъэлъапIэ

2018-10-06

 • Зи IэщIагъэкIэ архитектор, мы зэманым пенсэм щыс Хьэтыкъуей Исуф Тель-Авив иджыблагъэ журтыбзэкIэ къыщыдигъэкIащ «Дыгъуасэ, нобэ, пщэдей: Израилым щыпсэу адыгэхэмрэ дуней псом щикъухьа ди лъэпкъэгъухэмрэ» тхылъыр. Абы хагъэхьащ 2005-2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта, политик цIэрыIуэ, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ, ФедерацэмкIэ Советым Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэ, ЩIДАА-м и президент Къанокъуэ Арсен и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа напэкIуэцIитI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Мы махуэхэм

2018-10-06

 • Жэпуэгъуэм и 6, щэбэт
 • Ущыпсэуну къезэгъ щIыпIэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • Архитектурэм и дунейпсо махуэщ
 • Ашхабад къалэм (Тыркумэн) 1948 гъэм щIыр щыщыхъеям хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэщ. А гузэвэгъуэм хэкIуэдауэ щытащ цIыху мини 176-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Спартак-Налшык» — «Биолог-Новокубанск»  (Прогресс) — 2:3

2018-10-06

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуэпшыхь Налшык щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ. Ди щIалэхэм ящыщу топхэр дагъэкIащ Бацэ Къантемыррэ Мэшыкъуэ Ислъамрэ.
 • «Спартак-Налшыкымрэ» «Биолог-Новокубанск»-мрэ зэрызэпэщIэтамрэ зи чэзу джэгугъуэм иужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 • Хьэтау Ислъам.

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дым  Iэдэм  Гъэфар и къуэр

2018-10-06

 •  ТхакIуэ, журналист, япэ лъэпкъ типографием, адыгэ газетым я къызэгъэпэщакIуэ Дым Iэдэм Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кушмэзыкъуей къуажэм 1878 гъэм къыщалъхуащ. Бахъсэн дэт мыдрисэм щеджащ. А еджапIэрщ Елбэд Хьэсэн, Къатхъэн Назир, Фэнзий Мэжид, республикэм и щэнхабзэм, щIэныгъэм зи цIэр фIыкIэ къыхэна нэгъуэщI куэдми иужькIэ къаухауэ щытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Цагъуэ  Нурий  Айтэч  и  къуэр

2018-10-06

 • Дэтхэнэ лъэпкъми лъэхъэнэ гуэрым къыгуроIуэж зыхэт кIыфIыгъэр гъэкIуэдын зэрыхуейр, зэрылъэпкъ щхьэхуэр зыхещIэж, гъунэгъухэм, нэгъуэщIхэм ядоплъейри, щапхъэ ятрихыу щIедзэ. Ар гупсысэ зыщымыгъуазэхэм, Iуэху еплъыкIэщIэхэм къахуоуш. Адыгэхэр апхуэдэ щытыкIэ щиувар епщыкIуиянэ лIэщIыгъуэм и кIэух, епщыкIубгъуанэм и пэщIэдзэхэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-10-06

 •  Пшыхь
 • Дэтхэнэ зыри
 • Адыгэхэм я махуэм, Адыгэ фащэм и махуэм теухуа пшыхьхэр, хабзэ зэрыхъуащи, республикэм и курыт школхэм щрагъэкIуэкI. А Iуэхугъуэхэм ехьэлIа зэхыхьэхэр фокIадэм и 17 — 28 махуэхэм Налшык и еджапIэхэми щызэхэтащ. Абы и къызэгъэпэщакIуэщ къалэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и методист нэхъыщхьэ ЛIыIэщын Людмилэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис