ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2018

ТекIуэныгъэр зыIэщIагъэкIакъым

2018-10-30

 • Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 27-м. ЦIыхуи 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТЕМЫРКЪАН Борис Хьэту и къуэр

2018-10-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Куэдрэ сымэджа нэужь, 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м и ныбжьыр илъэс 82-м иту дунейм ехыжащ совет, урысей дирижёр, композитор, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ музыкант Iэзэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Темыркъан Борис Хьэту и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къыщыгъэлъэгъуащ къэрал куэдым я пощт маркэхэм

2018-10-27

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр дунейм щыIэ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я пощт маркэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуам теухуа буклет. Ар игъэхьэзыращ маркэхэр зэхуэхьэсыным куэд щIауэ дихьэх Тхьэкъуахъуэ Iэуес.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» адыгэ унагъуэ псоми илъын хуейщ

2018-10-27

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-10-27

 • Жэпуэгъуэм и 27, щэбэт
 • Аудиовизуальнэ щIэиныр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • Гимнастикэм и урысейпсо махуэщ
 • Тыркумэн Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1924 гъэм Тыркумэн ССР-р къызэрагъэпэщащ. 1991 гъэм республикэм и Совет Нэхъыщхьэм я къэралым и щхьэхуитыны-гъэм теухуа унафэ къищтащ. Абы ипкъ иткIэ Тыркумэн ССР-м зэреджэр Туркменистану зэрахъуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тут Заур и вагъуэ

2018-10-27

 • «Вместе» фIэщыгъэм щIэту фокIадэ мазэм Ялтэ щекIуэкIа XVIII дунейпсо телекинофорумыр ди къэралым и къалащхьэр илъэс 871-рэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ щытащ. Абы щагъэлъэгъуащ Москва теухуа фильмхэр. Режиссёр, артист, журналист цIэрыIуэхэр къалэдэсхэм IуагъэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НэхъыфIхэр  командэ къыхэхам  хагъэхьэ

2018-10-27

 • Шэджэм щIыналъэм щыIэ парадромым иджыблагъэ щекIуэ-кIащ «Параплан — парящий полёт» авиацэ псынщIэ дыдэ спортымкIэ Урысейм и чемпионат. Псори зэгъусэу абы хэтащ къэралым и щIыпIэ 15-м къикIа спортсмен 56-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Зеикъуэдэс пщащэм иджы уэрэд щыжиIэнущ Испанием

2018-10-27

 • Ставрополь крайм и Лермонтов къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ эстрадэ уэрэд зыгъэзащIэ, зытх ныбжьыщIэхэм папщIэ ирагъэкIуэкI «Голоса, исцеляющие Планету» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр, InterKent Festival дунейпсо фестивалым хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гупсысэшхуэ зиIа зэгухьэныгъэ

2018-10-27

 • ГъащIэм и зы IыхьэфI
 • Лениным и цIэр зезы- хьэ Союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) илъэси 100 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-10-27

 • Псалъэжьхэр
 • ЯмыгъэIу  зэхахыркъым
 • Шхырыджэгу ныбалъэ, гъаблэ хъумэ, щхьэпIыж.
 • ШыщIэ къамылъхуам уанэ трелъхьэ.
 • Гъунэгъур унэгъущ, къигъунэгъужыр гъунэгъущ.
 • Закъуэныгъэ нэхърэ — Iэл къыбдис.
 • Зэдэшхэ IэфIщи, зэдэфI унэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. ВЛКСМ-р илъэси 100 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэм хэтахэм зэрызахуигъэза хъуэхъу псалъэ

2018-10-25

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • ВЛКСМ-р илъэси 100 зэрырикъумкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я щIэблэ куэдым я гъащIэр комсомолым и тхыдэм къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ. Фэ фщыщ дэтхэнэ зыми мы махуэм и комсомол щIалэгъуэр, къызэрыгуэкI, ауэ ВЛКСМ-м щIыхь зиIэ и тхыдэм и лъабжьэ хъуа Iуэху бжыгъэншэхэр зыдилэжьа и ныбжьэгъу пэжхэр игу къегъэкIыж. Зыхуэдэ щымыIэ, тхыдэм зэи къыщымыхъуауэ, цIыху куэд зыхэта жылагъуэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр гъэсэныгъэм и школ гъуэзэджэу уващ, гъащIэм жыджэру хэтыным, гъуэгу тэмэм теувэным куэд хуиущиящ. Комсомолым и лIыкIуэхэр сытым дежи япэ итт, гъуэгу мытыншхэр къыхахыу. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм абыхэм лIыгъэ яхэлъу Хэкур яхъумащ, зауэ нэужь ухуэныгъэшхуэхэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм, егъэджэныгъэм, спортым ехьэлIа проект инхэр гъэзэщIэным жыджэру хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Илъэси 100-р ягъэлъапIэ

2018-10-25

 • Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм дыгъуасэ Iуэху дахэ щекIуэкIащ Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Бахъсэн щытепсэлъыхьащ жыг хадэхэр гъэкIынымкIэ IэнатIэм зэрызиужьынум

2018-10-25

 • Бахъсэн районым щыIэ агропромышленнэ бизнес-инкубаторым иджыблагъэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым жыг хадэхэр зехьэнымрэ жыгыщIэхэр гъэкIынымрэ зыщегъэужьыным теухуа щIэныгъэ конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-10-25

 • Жэпуэгъуэм и 25, махуэку
 • ЦIыхубзхэр мамырыгъэм щIэбэныным и дунейпсо махуэщ
 • Литвам и Конституцэм и махуэщ
 • 1936 гъэм Мейкъуапэ къыщызэIуахащ Адыгэ АО-м и Урыс драмэ театрыр. Иджыпсту ар Адыгэ Республикэм Пушкин А. С. и цIэр зезыхьэ и Урыс къэрал драмэ театрырщ.
 • 1941 гъэм къызэрагъэпэщащ зыхъумэжыныгъэмкIэ Налшык комитетыр.
 • 1944 гъэм Днепропетровск, Днепродзержинск къалэхэр нэмыцэдзэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-10-25

Темыркъан Юрий и адэ Хьэту.

Юрий и анэ Блинэ и гъусэу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр