ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2018

КъБР-м и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ автомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

2018-09-13

 • Дызэрыт илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ а IэнатIэхэм къыщагъэсэбэп автомашинэщIэу 30 къыIэрыхьэнущ.

 • Автомашинэхэм ящыщу 20-р медицинэ дэIэпы­къуныгъэ псынщIэм хуэщIащ, 10-р школакIуэхэр къызэрырашэкI автобусхэрщ. Абы теухуа унафэм 2018 гъэм фокIадэм и 7-м Iэ щIидзащ Урысей ­Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI ­Медведев Дмитрий.
 • Иужьрей лъэхъэнэм ди щIыналъэм псори зэхэту санитар, пассажир автотранспорту 200 хуэдиз къыIэрыхьащ икIи школхэм я автобусхэмрэ дэIэпыкъуныгъэ псынщIэм и автомашинэхэмрэ процент 80-м щIигъукIэ къагъэщIэрэщIэжащ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэпшыпхэр щыхьэт тохъуэ

2018-09-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм мазэ зыбжа­нэкIэ щылэжьащ Къэрал Эрмитажым и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэща Кавказ Ищхъэрэ экспе­дицэр. Абы хэтащ рес­публикэм и щIэныгъэлI­хэмрэ студентхэмрэ, ап­хуэдэу къэралым и музей нэхъыщхьэм пыщIа щIэ­ныгъэлI цIэрыIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-09-13

 • ФокIадэм и 13,
 • махуэку
 • Урысейм щылажьэ программистым и махуэщ
 • Байкал гуэлым и махуэщ
 • Канадэм адэшхуэ-анэшхуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 • 1736 гъэм Челябинск ­къалэм и лъабжьэр ягъэ­тIылъащ.
 • 1741 гъэм Урысей империем унафэ къы­щы­дэкIащ лэжьэгъуэ махуэм и мардэр сыхьэт  15-м щIигъу зэрымыхъунум теухуауэ.
 • 1762 гъэм Екатеринэ ЕтIуанэр пащтыхь къу­лыкъум пэрыуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

XII Зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

2018-09-13

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Зэхуэсышхуэр къызэгъэ­пэ­щынымкIэ республикэ комитетым и зэIущIэ фокIадэм и 12-м щекIуэкIащ ДАХ-м и IуэхущIапIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 • Конгрессыр щекIуэкIыну махуэм къызэщIакъуэжынущ Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2015 — 2018 гъэхэм къриубыдэу ищIа лэжьыгъэмрэ ДАХ-м и Къэп­щытакIуэ гупым зэфIигъэкIамрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи цIыхухэр гуапэрэ зи щIылъэр бей Псынабэ

2018-09-13

 • Жылэу зэрытIысрэ фокIадэм и 22-м илъэс 90 ирокъу Аруан щIыналъэм хыхьэ Псынабэ къуажэр. ЩIэныгъэхэм я докторхэу Шэ­кIыхьэщIэ Марие, Хьэкъун Тимур, къэрал, парт къулыкъущIэхэу Хъуран Хьэжмурид, ­Теувэ Хъанбий, Хьэкъун Мухьэдин, дохутыр Iэзэ Чэрим Борис, егъэджакIуэ гъуэзэджэ Шыд Хьэзрит, юрист телъыджэ Тхьэзэплъ Алексей, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ ХьэхъупащIэ Амырхъан (нэхъыщIэр) сымэ, нэгъуэщI­хэмкIи щIыпIэ куэдым фIыкIэ къыщацIы­хуащ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» адыгэ унагъуэ псоми илъын хуэдэу

2018-09-13

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIи­дзауэ КъБР-м Пощт зэ­пыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къы­фIэ­ры­хьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэ­жьыгъэр.
 • Газетхэм ящыщу «Адыгэ псалъэм» и за­къуэщ Къэбэрдей-Балъ­къэрым ди анэдэлъхубзэкIэ къыщыдэкIыр. Ды­зэригугъэмкIи, ар яIэ­рыхьэн хуейщ дэтхэнэ зы адыгэ унагъуэми.
 • ГъэщIэгъуэн куэд къивгъуэтэнущ ди газетым и къыдэкIыгъуэхэм — политикэ, экономикэ, щэнхабзэ, гъуазджэ, спорт хъыбарыщIэхэр, ди тхы­дэм, ди хабзэ-бзыпхъэ­хэм ятеухуа тхыгъэхэр, нэ­гъуэщI куэди.
 • Газетым Iэ щытевдзэ хъунущ КъБР-м и пощт IуэхущIапIэхэм.
 • «Адыгэ псалъэм» и Iэ тедзапщIэр илъэс ны­къуэм сом 612-рэ кIэ­пIей­кIэ 78-рэ хъууэ аращ.
 • Ди индексыр 51531

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и радио

2018-09-13

 • Блыщхьэ, фокIадэм и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, уры­сыб­­зэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «Дыщалъхуа щIыналъэр». Джулат къуажэр (адыгэбзэ­кIэ)
 • 8.35 — 8.45 «Батырши и бжьамийр». Уянов Б. теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.45 — 9.00 Жанатаев Сэлихь уэрэд жеIэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Лъэпкъ прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и РАДИО

2018-09-13

 • Блыщхьэ, фокIадэм и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — « Псалъэмакъ щхьэпэ » (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

1КъБР * «Мир» канал

2018-09-13

 • Блыщхьэ, фокIадэм и 17
 • 06.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 06.40 «ФIыуэ слъагъу макъамэ» (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 07.10 «ПщIэн хуейщ». Гу-лъынтхуэ узыфэхэм защыхъумэным теухуауэ (12+)
 • 07.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 08.10 «Пэгъупэнтыхь». Натхъуэ Къадир. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и ТВ

2018-09-13

 • Блыщхьэ, фокIадэм и 17
 • 07.07 — 07.10, 07.35 — 07.41, 08.07 — 08.10, 08.35 — 08.41 — ЩIыпIэ ­зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 11.40 — 11.55 — ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъ­къэ­ры­бзэкIэ)
 • 14.40 — 14.55, 17.40 — 18.00, 20.45 — 21.00 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 18.00 — «ЦIэхэр» 12+
 • 18.30 — 19.00 — «Макъамэм и щIы­налъэ». УэрэджыIакIуэ Жаникаев Эльдар 12+

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шэрэдж и Iуфэм зыщызыузэщIа Псынабэ къуажэу зэрытIысрэ илъэс 90 ирокъу

2018-09-13

 • Хьэкъун Рустам: ПщIэнтIэпс хьэлэлкIэ допсэу
 • ФокIадэм и 22-м илъэс 90 ирокъу ­Аруан щIыналъэм хыхьэ Псынабэ ­къуажэр къызэрыунэхурэ. Жылэдэс-хэм загъэхьэзыр а махуэшхуэр Iэтауэ ягъэлъэпIэну. Иджыблагъэ дэ зыхуэдгъэзащ щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Хьэкъун Рустам икIи нобэкIэ я Iуэхухэр зытетым зыщыдгъэгъуэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Сэ къыздэсщтар фэ къыфхуэзгъэнаращ»

2018-09-13

 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шэ­кIы­хьэ­щIэ Марие и гъащIэ псор триу­хуащ щIэныгъэмрэ ислъам ди­нымрэ. Псалъэм и къэ­хъукIэм ехьэлIауэ абы къихута Iэмалхэр (Инвариантым и хабзэхэр) къэ­ралым и щIыпIэ куэдым къыщагъэсэбэп, 2006 гъэм Псынабэ дригъэщIыхьа мэжджы­тыр и фэеплъ нэхущ.

 • БлэкIа лIэщIыгъуэм и 20-30 гъэ­хэм ди къэралым ди-ным зауэ гуа­щIэ щращIылIауэ щытащ. Тхьэм щелъэIу унэхэр зэтракъутащ, абы­хэм я лэжьакIуэхэр зэт­раукIащ е ягъэ­тIысащ. Апхуэдэ щIы­кIэкIэ, Хэку зауэшхуэр къэ­хъеи­ным и пэ ­къихуэу, Къэ-бэрдей-Балъкъэрым и щIы­налъэм зы мэжджыти къранакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Республикэм щынэхъыфIхэм хабжэ

2018-09-13

 • Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

 • Псынабэ ЩэнхабзэмкIэ и унэр 1987 гъэм яухуащ. Илъэс щэщI нэблагъэ дэкIри, ар къанэ щымыIэу зэ­рагъэпэщыжащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ­уардэхэм ящыщ зы хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Рейхстагым и цIэр тритхат

2018-09-13

 • Мэремыкъуэ Ахьмэдхъан фIыуэ ­къалъагъуу, пщIэ къыхуащIу Псына-бэ дэсащ. А псори абы къыхуихьащ псэемыблэжу бийм зэрыпэщIэтамрэ и гуащIэдэкI хьэлэлымрэ. Ахьмэд­хъан ящыщщ фашистхэр Берлин нэс зыхужахэм. ИужькIэ илъэс плIыщIкIэ ар щылэжьащ Псынабэ щызэхэта ­колхозымрэ совхозымрэ. Зауэми ­гуащIэдэкIми къэрал дамыгъэ лъапIэхэр къыщыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыкIухэм я макъ жьгъырухэр къыщоIу

2018-09-13

 • Хэку зауэшхуэр къэмыхъей щIы­-кIэ къуажэм сабий сад къыщызэIуахащ. Ар ирагъэфIакIуэурэ нобэм къэсащ икIи псынабэдэсхэр зэрыгушхуэхэм ящыщ зыщ.

 • ТхьэкIумащIэ Фаинэ зи унафэщI сабий садым къекIуалIэ цIыкIуи 125-м я адэ-анэхэм быдэу ящIэ я бынхэр зы­хуей хуэзэу гъэсакIуэхэм зэрызэрахьэр. Къэуат ин зыщIэлъ ерыскъы­хэкIхэмкIэ ахэр ягъашхэ, я нэгу зрагъэужь, тхэкIэ, еджэкIэ, бжэкIэ ящIэу школым хуагъэхьэзыр.
 • КъатитIу зэтет сабий садым къыщагъэсэбэп иджырей зэманым декIу гъэ­сэныгъэ Iэмал пэрытхэр. ЦIыкIухэри яфIэфI дыдэу абы къокIуалIэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха