ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2018

Терроризмэм пэщIэтынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм екIуэкIа республикэпсо пэкIум къыщащта резолюцэр

2018-09-06

 • Дэ, Терроризмэм пэщIэтынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм екIуэкIа республикэпсо пэкIум хэтахэр, дыщIызэхуэсар щIэпхъаджагъэ ямылэжьыным щIэбэн къарухэм я телъхьэу дызэрыщытыр, дунейм къыщыхъу гузэвэгъуэхэм дызэригъэгузавэр жытIэну аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Студентхэм  яхуозэ

2018-09-06

 • ФокIадэм и 3-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректорымрэ еджапIэм и унафэщIхэмрэ яхуэзащ мы гъэм япэ курсым щIэтIысхьахэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Мы махуэхэм

2018-09-06

 • ФокIадэм и 6, махуэку
 • Болгариер щызэгухьэжа махуэщ. 1885 гъэм Болгарие пащтыхьыгъуэм гухьэжащ КъуэкIыпIэ Румелие щIыналъэр.
 • 1872 гъэм Берлин щызэIущIащ императорищ: Вильгельм Езанэр (Германие), Франц Иосиф Езанэр (Австро-Венгрие), Александр ЕтIуанэр (Урысей). Ахэр тепсэлъыхьащ я къэралхэм я зэхущытыкIэхэр егъэ фIэкIуэным, я зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным. Инджылыз-урысей зэхущы тыкIэхэр зэрызэIыхьам къы хэкIыу, Урысейм дарэгъухэр къыщилъыхъуэн хуей хъуащ Германиемрэ Австро-Венриемрэ я деж. Адрей къэралхэми я сэбэп зыхэлъхэр пхагъэкIын щхьэу сыгъуэт абы къы къуэувэныр къызыхэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПщIэ зыхуэтщI ди  щIэджыкIакIуэхэ!

2018-09-06

 • 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэ рыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэ гъуэр иухащ, ауэ ды зы хуэкIуэ жэпуэгъуэ мазэм къыщы щIэдзауэ «Адыгэ псалъэм» къы техуэ тхыгъэ хэм фыкъеджэну фы хуеймэ, апхуэдэ Iэмал фиIэщ. Мы мазэм и 29 пщIондэ пощтхэм Iэ щы тевдзэмэ, ди газетыр ныф хуа хьынущ жэпуэгъуэм къыщыщIэдзауэ.
 • Мазищымгазетым и уасэр сом 282-рэ кIэпIейкIэ 24-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабиймтхьэ махуэм зы сыхьэткIэ е тIукIэ удэлажьэкIэ зэфIэкIыркъым

2018-09-06

 • Зи ныбжьыр школ кIуэгъуэм нэмыса сабийхэм я къэухьым щыхэбгъэхъуэн, абы хуэхьэзыру курыт еджапIэм щIэтIысхьэн папщIэ зыщебгъэужьын, «Сэ езым» фIэщыгъэр зиIэ центр иджыблагъэ Налшык къалэ къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказым щытраха фильмыр Канадэм щагъэлъагъуэ

2018-09-06

 • ШыщхьэуIум и 23-м щегъэжьауэ фокIадэм и 3 пщIондэ Канадэм щекIуэкIащ 42-нэ Монреаль дунейпсо кинофестивалыр. Урысейм и лIыкIуэу абы зи лэжьыгъэ щызыгъэлъэгъуахэм ящыщщ театрымрэ киномрэ я режиссёр, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зыхуагъэфэщахэр

2018-09-06

 • КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу иджыблагъэ ягъэпэжащ ди республикэм щыщ цIыху гупышхуэ. Абы хэм ящыщщ ди хэкум и дамы- гъэ нэхъ лъапIэу къалъытэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащ-хьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зыхуа гъэ фэщахэу Мэлбахъуэ Борис Къасболэт и къуэр, Науянис Татьянэ Владимир и пхъур, Къущхьэ Амырхъан ТIутIэ и къуэр, Алътуд Юрий Къамболэт и къуэр. Абыхэм я лэ жьыгъэ гъуэгуанэм кIэщIу щыгъуазэ фы хуэтщIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-09-06

Фырэ Руслан, Темыркъанхэ Борисрэ Юрийрэ сурэт гъэлъэгъуэныгъэм щыIэщ. 2014 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КIэ иIэну нэпсеягъэм?

2018-09-06

 • Пенсэ ныбжьыр къаIэтыну зэрамурадым цIыхухэр куэдым иригъэгупсысащ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ар псом япэу зыжьэхэуэнур нэхъ хуэмы щIауэ псэухэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЩымыIэ  къэгупсысын  хуейкъым

2018-09-06

 • Бахъсэн къалэ администрацэм и спорткомитетым и лэжьыгъэр зыхуэдар къыщапщыта зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Балъ къыз Iэминэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ХытIыгу телъыджэ

2018-09-06

Санторини хытIыгур Алыджым (Грецием) и фэеплъ дахащэхэм ящыщщ. Ар пасэрей цивилизацэм и гущэуи къалъытэ. Езыр хохьэ хъыбарыжь куэд къызыдекIуэкI Эгей тенджызым и Киклад хытIыгу гупым. Ахэр я Iэужьщ илъэс мин бжыгъэ я пэкIэ къиубгъурыкIауэ щыта вулканым. Сыт хуэдэу щымытами, Санторини лIэщIыгъуэ ныкъуэм щIигъуауэ къэралым и курорт нэхъ зыкъизых дыдэхэм ящыщщ икIи цIыху куэд щопэкIу.

 

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Зэрырагъэблагъэ  хабзэм халъхьа  зэхъуэкIыныгъэхэр

2018-09-06

 • Урысей Федерацэм Лэжьыгъэмрэ социальнэ къыщхьэщыжыныгъэмкIэ и министерствэм цIыхухэм пенсэхэр яхуэгъэувыным, и етыным хуэгъэза Iуэху-хэм теухуауэ къыдигъэкIа унафэхэм 2018 гъэм ма- заем и 13-м зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ. УФ-м и Пенсэ фондым и IуэхущIапIэхэм кIуэн папщIэ цIыхухэм зэрызрагъэтх хабзэхэр ягъэтэмэмащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-09-06

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.40 «ЦIыхухэм сахуолажьэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Мыкъуэ Мурат (12+)
 • 7.05 «Бгыхэмрэ мывэхэмрэ я лъахэ». Джылы-Су (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Пэгъупэнтыхь». Натхъуэ Къадир. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЗЭТIОЛЪХУЭНЫКЪУЭХЭР

2018-09-06

 • Таурыхъхэмрэ хъыбархэмрэ
 • ХЬЭТУ Пётр
 • 1
 • Мэрэмэжьей фалъэр зэIэпахыу Iэнэм пэрыс лIыжьхэр, уэрэдыжьхэм тезашэри, хъыбарыжьхэм нэсыжащ.
 • Мы хъыбарыр къыщыхъуар зэманыжьырщ, къыхидзащ зым, ар щыIаи-щымыIаи, ауэ, зэраIуэтэжымкIэ, мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыхэкIауэ, зэтIолъхуэныкъуэу зэкъуэшитI псэуащ — Абдулрэ Чэримрэ. Я адэ-анэр пщы гуэрым деж щылIыщIэрти, ахэри пщым и унагъуэм къыщыхъуат. ЗэкъуэшитIыр апхуэдизкIэ зэщхьт, езыхэми зэщхьыркъэпсу захуапэрти, уеблэмэ я адэ-анэми дахэ-дахэу зэхацIыхукIыфыртэкъым: хэт Абдулми, хэт Чэримми зыщIэжыр езы тIурат. Езыхэри зэи зэкIэрыкIыртэкъым, зыгуэрым тIум я зым и цIэр къриIуамэ, къеджар ягъэбэмпIэн щхьэкIэ, тIури бгъэдыхьэрт. Иужьым, псори абы есэжати, щхьэхуэ-щхьэхуэу я цIэ кърамыIуэж хъуащ, зым уеджэу, тIури къыщыкIуэнукIэ, жари, я цIэр Абдул-Чэримым хуагъэкIуащ. Пщым, зыпхъу закъуэ иIэу арати, щIалэ цIыкIуитIыр абы щIыгъуу езым и быным хуэдэу фIыуэ илъагъуу, къигъэтэджащ, шыгъэ-лIыгъэм, хэтIэ-хэсэм, шабзэрыуэм хуигъэсащ, езыр зекIуэлI цIэрыIуэти, щежьэкIэ зыдишэурэ, зауэлI хахуи къыхищIыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха