ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2018

ЕхъулIэныгъэ  зиIэхэр  ягъэлъапIэ

2018-09-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу, ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, ­хабзэ дахэ хъуауэ, республикэм и зыу­жьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэ­зыщIхэр егъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык

2018-09-01

 • Ди Налшык къалэу жэнэт щIыналъэ,
 • Уэ удиIэхукIэ диIэнщ насып.
 • Уи цIэр хуэдгъадэу гухэлъ пшыналъэм,
 • ДоIэт уи щIыхьыр, хъуауэ ди нып.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэн нэхъыщхьэ

2018-09-01

 • «Инал пщышхуэр дунейм ехыжа нэужь, абы и бынхэмрэ и бынхэм я щIэблэхэмрэ зэгурымыIуэж хъури, Къэбэрдейр пщыгъуэ-пщыгъуэурэ гуэша хъуащ. Зы пщыр адрейм едаIуэртэкъым, лIыфIыгъуэ зэригъахуэртэкъым, хэкум и унафэр зэпаубыдурэ, ар насыпыншагъэм хуашащ», — итхыгъащ Нэгумэ Шорэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Кобзон Иосиф дунейм зэрехыжам теухуа и щыгъуэ псалъэ

2018-09-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Кобзон Иосиф зэрылIам къыхэкIыу абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуэгузэващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мы махуэхэм

2018-09-01

 • ФокIадэм и 1, щэбэт
 • ЩIэныгъэхэм я махуэщ. Ар щагъэлъапIэ Армение, Белоруссие, Къэзахъстан, Къыргъыз, Латвие, Молдавие, Урысей, Тыркумэн, Украинэ къэралыгъуэ- хэм.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэщ. 1921 гъэм Къэбэрдей автономнэ областыр къызэрагъэпэщащ. 1936 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-щ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гукъеуэншэ  гъащIэм  и  зэхэлъыкIэ

2018-09-01

 • Москва и ВДНХ-м, хабзэ зэрыхъуам тету, фокIадэм и япэ махуэхэм щекIуэкIынущ Дунейпсо тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ. Iуэху пыухыкIахэм ехьэлIауэ абы къыщыпсэлъэнущ къэралым и цIыху цIэрыIуэхэу Лужков Юрий, Устиновэ Татьянэ, Бубновский Сергей, Дроздов Николай, Блёданс Эвелинэ, Дроботенкэ Сергей, Шендерович Виктор, Горбачёв Михаил сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэм и лэжьакIуэхэр

2018-09-01

Шурдым Гъэзэлий

Апажэ Мухьэмэд

ХъуэкIуэн Хьэзрэталий

Къумахуэ Мухьэдин

Къамбий Мухьэб

Хур Мадинэ

Токъу Сарэ

Бекъан Масирэт

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ГуащIэдэкIым  щIыхь  къызыхуихьа  адыгэлI

2018-09-01

 • Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Урыху къуажэр цIыху цIэрыIуэ куэд къызыдэкIа адыгэ жылэжьщ. Абы и куэщI къитэджыкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм, политикэм, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ зи цIэр фIыкIэ щыIуа хэкупсэхэр. Апхуэдэхэм ящыщщ республикэм  и мэкъумэш IэнатIэм зиужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, зи гуащIэдэкI хьэлэлым пщIэ лъагэрэ щIыхьышхуэрэ къызыхудэкIуа Мэрзей Борис ХьэцIыкIу  и къуэр. НэхъыжьыфIым и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 85-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

«Зыщ сызыщIэхъуэпсыр»

2018-09-01

 • Тамбий Пагуэ къызэралъхурэ илъэси 145-рэ ирокъу
 • XIX лIэщIыгъуэм и кIэхэм — XX лIэщIыгъуэм и пэхэм псэуа жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэшхуэхэм ящыщщ Тамбий Пагуэ. Лъэпкъыр щIэныгъэм япэ дыдэ къыхуезыджа адыгэлIым и гуащIэшхуэ хилъхьащ Октябрь революцэм и ужь лъэхъэнэм ди щIыпIэм щэнхабзэм зыщегъэужьыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Утыкур  зыгъэдахэ Ташло  Алий

2018-09-01

 • Зи макъ дахэмкIэ ди республикэм и мызакъуэу нэгъуэщI щIыналъэ куэдми къыщацIыхуа оперэ уэрэджыIакIуэ лъэщщ Музыкэ театрым и солист, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, Пуччини Джакомэ и цIэр зэрихьэу оперэ уэрэджыIакIуэхэм я зэхьэзэхуэ Италием щекIуэкIам и лауреат Ташло Алий. Абы хузэфIэкIамрэ лэжьыгъэу зыхэтамрэ я гугъу къэмынэIауэ сщIынщ жыпIэу уи пщэ дэплъхьэжыныр щхьэгъэпцIэжщ, уеблэмэ къеббжэкIын къудейри гугъущ, ахэр апхуэдизкIэ куэд  мэхъури.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КъБР-р зэрыгушхуэхэр

2018-09-01

Байсултанов Алим

Головко Арсений

Къанкъуэщ Ахьмэдхъан

Ерыжокъуэ ТIутIэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къардэнхэ Къубатийрэ Къэбардрэ я лIыгъэ

2018-09-01

 • Уэгум ихьамэ, бгъащхъуэм хуагъадэ, Совет Союзым и ЛIыхъужь, кхъухьлъатэзехуэ Къардэн Къубатий Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм батэр игъэшу бийм зэрезэуам теухуа хъыбар куэдым ящIэ. Генерал-майорым къикIуа гъуэгуанэр лIыгъэрэ хахуагъэкIэ гъэнщIащ, абы и хахуагъэр щIэблэм я щапхъэщ. Кхъухьлъатэм итIысхьэрэ щIым зытриIэтыкIамэ, Къубатий бийр игъэпыхьэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2018-09-01

 • Япэ   уэзджынэм   и   махуэшхуэ
 • Ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм щагъэлъапIэ ЩIэныгъэхэм я махуэр. Нобэ, фокIадэм и 1-м, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щокIуэкI ди щIыналъэм и курыт, пэщIэдзэ еджапIэ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-09-01

 • Зы  уэрэдым  и  хъыбар
 • «Сытхэр уи псэукIэ?»
 • «Си уэрэдхэм зэрымыщIэкIэ дунейм къытехьа яхэткъым. СССР-м и зэманым уэрэд зытххэр дызэрахуэу щытащ партым, комсомолым, колхоз-совхозхэр егъэфIэкIуэным нэхъыбэу дытетхыхьыну. Абыхэм къадэкIуэу, гухэлъ, лъагъуныгъэ уэрэдхэри яфIэттхыу щытащ. УщIалэмэ, уи насып къэкIуэгъуэмэ, пхузэфIэкIынутэкъым уи гум илъыр къыумыIуэтэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис