ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда  и  Къарухэм гъэсэныгъэмкIэ  я  паркым  и къудамэ КъБР-м къыщызэIуахыну я мурадщ

2018-07-21

 • КIуэкIуэ Ю. А. хуэзащ 58-нэ армэм и командующэ, генерал-майор Никифоров Е. В.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Iуащхьэмахуэ»  курортым  и  лэжьэкIэр  егъэфIэкIуэным  топсэлъыхь

2018-07-21

 • Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Байсултанов Одес бадзэуэгъуэм и 19-м Москва щригъэкIуэкIащ илъэс псом лажьэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ «Iуащхьэмахуэ» курортым и инфраструктурэр къызэрагъэсэбэпым, илъэс гъунэгъухэм абы зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм ятеухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Дунейр  збгынауэ  фи  мыгугъэ»

2018-07-21

 • Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ,
 • Дунейр збгынауэ фи мыгугъэ.
 • ЗылI къимыгъащIэ сэ згъэщIами,
 • Сыт щыгъуи гъащIэр
 • си щIэщыгъуэщ.
 • КI. А.
 • Къэбэрдей лирикэм зезыгъэузэщIа, абы зи лъагъуэ бгъуфIэ щыпхызыша тхакIуэ, усакIуэ, драматург, публицист, лъэпкъылI пажэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIыщокъуэ  Алим  и  махуэ

2018-07-21

 • Бадзэуэгъуэм и 22-м илъэси 104-рэ ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ. Ди лъэпкъэгъу щэджащэм теухуа дауэдапщэхэр а махуэм сыхьэт 11-м щекIуэкIынущ абы и фэеплъу Налшык къалэ администрацэм и унэм и гупэм деж щытым. Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэнущ, КIыщокъуэм и дуней тетыкIар ягу къагъэкIыжынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЩIыналъитIыр  гъунэгъу  зэхуещI

2018-07-21

 • Дызэрыщыгъуазэщи, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий бадзэуэгъуэм и 11 — 13-хэм Тулэ областым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ. Абы щIыгъуащ          КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм хэтхэр, мэкъумэш хозяйствэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр, туризмэм пыщIа IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

И  лъэр  жану  иджыри  илъэс  куэдкIэ  псэуну

2018-07-21

 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, профессор, Социальнэ егъэджэныгъэмкIэ Урысей академием, Дунейпсо кадровэ академием я академик Хъурей Феликс Ахьмэд и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу. Зи гъащIэ псор къыщалъхуа хэкур ефIэкIуэным-рэ къызыхэкIа лъэпкъым зиужьынымрэ тезыухуа цIыху гъуэзэджэщ Хъурейр. ЦIыхубэ депутату щыщыта илъэсхэми, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIу щылэжьами, Феликс зэфIигъэкIыр и пщэрылъ къудейм и закъуэкъым, атIэ куэдым нэсу, цIыхухэм защIигъакъуэу апхуэдэщ. ЩIэныгъэ куу бгъэдэлъым и Iэужьщ иджыпсту цIыхухэм ядж абы и IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зэхыхьэшхуэм  зыхуагъэхьэзыр

2018-07-21

 • Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу щIалэгъуалэ жанхэм, IэнатIэ зэмы-  лIэужьыгъуэхэм зегъэужьыным хуэунэтIа жэрдэмхэр къыхэзылъхьэхэм икIи ахэр пхыгъэкIыным тегушхуауэ яужь ихьэхэм я зэхыхьэу илъэс куэд хъуауэ къокIуэкI «Мэшыкъуэ» зыфIаща форумыр. Мы зэманым жыджэру зыхуагъэхьэзыр мыгъэрей абы и зэхыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЙоIэзэ  икIи  я  нэгу  зрагъэужь

2018-07-21

 • «Звёздочка» санаторэм щыIэ цIыкIухэм папщIэ бассейн къызэIуахащ. Сабийхэм ядолажьэ Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлI, дохутырхэр абыхэм я щытыкIэм кIэлъоплъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Шууей  пашэхэр  зэIуощIэ

2018-07-21

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и хьэщIэщым бадзэуэгъуэм и 18-м щызэIущIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэу Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм къыщызэрагъэпэща шууей зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, абыхэм я дэIэпыкъуэгъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Мывэр  щыхьэт  тохъуэ…

2018-07-21

 • Илъэси 112-кIэ, удз къытекIэжарэ укъемыджэфын жыхуиIэм нэсауэ, а гукъинэж псалъэхэр мывэм ихъумащ. Экспедицэм увыIэпIэ ищIа щIыпIэм деж апхуэдиз зэманкIэ щылъа абрэмывэр XX лIэщIыгъуэм къагъуэтауэ щытащ совет альпинистхэм. Мывэр щагъэкъабзэм мыр къыщIэщащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Псынэр» гъужа?

2018-07-21

 • «Псынэ» журналыр къыдэкIыу щыхуежьам жьыри щIэри щыгуфIыкIат абы икIи, и къыдэкIыгъуэр къытхуэмыгъэс жыхуаIэм хуэдэу, зи лъэпкъри зи бзэри фIыуэ зылъагъу дэтхэнэ зыри дежьэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Макъамэмрэ  гушыIэмрэ  щызэхэухуэна  пшыхь

2018-07-21

 • КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин зи художественнэ унафэщI «Ридадэ» ансамблым Музыкэ къэрал театрым мэкъуауэгъуэм и 30-м пшыхь гукъинэж щитащ. Ар иригъэкIуэкIащ театрым и артист КIэбышэ Iэхьед.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Мы махуэхэм

2018-07-21

 • Бадзэуэгъуэм и 21,  щэбэт
 • Бельгием и лъэпкъ гуфIэгъуэшхуэщ — къэралым и махуэ нэхъ лъапIэ дыдэщ. 1831 гъэм екIуэкIа хэхыныгъэхэм щытекIуэри, пащтыхьыгъуэр IэщIыхьащ Леопольд Езанэм. А махуэм тохуэ Бельгием    и щхьэхуитыныгъэм теухуа декларацэмрэ и конституцэмрэ къыщащтар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Аулъэ  Сариет и  гъащIэ  тхылъыр

2018-07-21

 • Зэманым къыIэщIэпчыну узыхуей гупсысэхэр, гукъэкIыжхэр… Ахэракъэ нэхъ зыхуэфащэр «тхылъ» фIэпщыну? Зэгуэр ухамыгъэIэбэжу узрагъэджэжыну тхылъкъэ езы гъащIэри? Щхьэхуимыту зыхуэдгъэувыж мы упщIэхэр къытхуэзыгъэкIуатэ IэдакъэщIэкI къыщыдэкIащ иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм. Ар игъэхьэзыращ урысыбзэ къудамэм и редактор Куэшбей Жамболэт: «Аулъэ Сариет. Лэжьыгъэ къыхэхахэр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Напэмрэ  гущIэгъумрэ  япэ  изыгъэщахэр

2018-07-21

 • «Бийм  къиувыхьа  Ленинград  щыщ  сабийхэр Беслъэней  шэрджэс  къуажэм  къызэрыщрагъэлар» тхылъым  профессор  Аурон  Яир  хуищIа  пэублэ
 • Мы лэжьыгъэм сызэрыпэрыхьа щIыкIэр гъэщIэгъуэнщ. 2011 гъэм си ныбжьэгъумрэ си лэжьэгъу зыбжанэрэ си гъусэу Иерусалим къалэжьым срагъэблэгъати, Израилым щыпсэу адрей журтхэм ялъагъуну Iэмал зыхуамыIэ щIыпIэ гуэрхэм зыщытплъыхьат. Абыхэм ящыщт Iуащхьэ ЛъапIэм (Храмовая гора) тет мэжджыт зыбжанэри. Ди хъумакIуэхэм я зыр Галилеем хыхьэ Кфар-Камэ къуажэм  щыщ адыгэ щIалэт. Дунейпсо тхыдэм щекIуэкIа лъэпкъгъэкIуэдхэм илъэс куэд хъуауэ сызэрелэжьыр щызэхихым, абы къызжиIащ: «Куэдым ящIэркъым, ауэ ди лъэпкъри ягъэкIуэдахэм ящыщщ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха