ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и  джэпсалъэ

2018-07-14

 • Урысей Федерацэм и Президент
 • ПУТИН Владимир
 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
 • ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI
 • МАТВИЕНКЭ Валентинэ
 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
 • и Къэрал Думэм и УнафэщI
 • ВОЛОДИН Вячеслав
 • Урысей Федерацэм и
 • Правительствэм и УнафэщI
 • МЕДВЕДЕВ Дмитрий сымэ я деж
 • Анэдэлъхубзэр хъумэныр, абыкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыныр цIыху хьэкъхэр къэзыгъэгъунэ лъапIэныгъэхэм ящыщу дуней псом къызэдалъытащ. Лъэпкъыбзэхэр къэзыхъумэ хабзэхэр иIэщ Урысейми. Урысей Федерацэм и Конституцэм къызэрыхэщымкIэ, абы хыхьэ щIыналъэхэр хуитщ езыхэм я бзэхэр къэра-лыбзэу къалъытэну, а бзэхэмкIэ егъэджэныгъэр къызэрагъэпэщыну (68-нэ едзыгъуэ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Тулэ областымрэ я зэдэлэжьэныгъэм зеубгъу. КIуэкIуэ Юрий зи пашэ делегацэр республикэм икIри а щIыналъэм кIуащ

2018-07-14

 • Делегацэм хэтщ министерствэхэм, ведомствэхэм, сату-промышленнэ палатэм, хьэрычэт Iуэхур дэIыгъынымкIэ фондым, промышленностым, ухуэныгъэм, мэкъумэш хозяйствэм, сырьем елэжь IэнатIэм, курортымрэ туризмэмрэ я IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, бизнесым и лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зэи зыри къытекIуакъым

2018-07-14

 • «Тыркум и цIыхушхуэхэр» — аращ зэреджэр «Дунейпсо пелуан Догу Яшар» тхылъыр зыхиубыда къыдэкIыгъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Мы махуэхэм

2018-07-14

 • Бадзэуэгъуэм и 14, щэбэт
 • Иракым щагъэлъапIэ я революцэм и махуэр. Къэралыр зи унафэм щIэт пащтыхьыр 1958 гъэм традзри, Иракыр республикэ хабзэм зэрытеувэр хэIущIыIу ящIащ.
 • Осетие Ипщэм щыIэ мамырщIэкъу къарухэм я махуэщ
 • 1789 гъэм Бастилиер (Париж) къыщащта махуэщ. Франджы революцэшхуэм щыщIидза махуэу ягъэлъапIэ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и лъэбакъуэ махуэ

2018-07-14

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтыр мы гъэм къэзыуха пшынауэ Iэзэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и концерт гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Адыгэхэм траухуэ

2018-07-14

 • «Акрополь» шхапIэ-нэгузыужь центрым щекIуэкIащ «Образы мира. Народ: Адыги» альманахым и япэ Iыхьэм и лъэтеувэ пшыхь. Лэжьыгъэ щхьэпэр утыку кърихьащ тхакIуэ-зэдзэкIакIуэ, къэхутакIуэ, лъахэхутэ, тхыдэдж Осташкэ Андрей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хорватхэм  зыри къапэплъакъым

2018-07-14

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щызэдэджэгунущ Франджымрэ Хорватиемрэ. Япэр абы зэрынэсынур куэдым хуагъэфэщами, етIуанэм апхуэдэ зэфIэкI къызэкъуихыну щыгугъар мащIэ дыдэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Быдэ ирехъу лъэпкъ лъэмыжыр!

2018-07-14

 • Ди газетым зэрытетащи, мэкъуауэгъуэм и 30-м Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр Анкара щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм, Абхъазым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм, Краснодар, Ставрополь крайхэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэхэр.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейпсо Адыгэ Хасэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-07-14

 • ЦIыхушхуэхэм  я  гупсысэхэр
 • ГъащIэм къыпызыщэр
 • Насыпыншагъэм и нэхъ шынагъуэ дыдэр закъуэныгъэрщ.
 • Свенцицкий Валентин.
 • ЦIыхум гъуэгур бгъуфIэ хуэщIынущ, ауэ гъуэгум цIыхур уардэ хуэщIынукъым.
 • Конфуций.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис