ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2018

ЩIалэгъуалэм  я зэчийр къагъэлъагъуэ

2018-06-19

 • КъБР-м и Парламентым щекIуэкIащ щIалэгъуалэмрэ курыт еджапIэхэм щIэсхэмрэ папщIэ «Си хабзэубзыху жэрдэм» зыфIаща зэхьэзэхуэм щытекIуа ныбжьыщIэхэр щагъэфIэж зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

«Адыгэ псалъэр» унагъуэ псоми ирырелъ

2018-06-19

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-06-19

 • Мэкъуауэгъуэм и 19, гъубж
 • США-м щагъэлъапIэ пщылIхэр хуит щыхъужа махуэр. 1862 гъэм США-м и президент Линкольн Авраам Iэ тридзащ я къэралым пщылIыгъэр щымыгъэIэжыным теухуа законым.
 • Журт автономнэ областым щагъэлъапIэ я гербымрэ ныпымрэ я махуэр
 • Алжирым и революцэм и махуэщ
 • Кувейтым и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэс пщыкIухкIэ дызыпэплъа дэрэжэгъуэ

2018-06-19

 • Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэздэгу  адыгэхэм   я  махуэшхуэ

2018-06-19

 • Ди газетым зэрытетащи, «Мэздэгу адыгэхэм я зэгухьэныгъэ» лъэпкъ-щэнхабзэ обществэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ ирикъуащ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэ щыIащ Мэздэгу къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ Уардэунэм. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ — Аланиемрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща пшыхьыр гуимыхуж хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху, Хэха

Адэжь  щIыналъэм  теухуа  усэхэм  къоджэ

2018-06-19

 • Урысейм и махуэшхуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Щэнхабзэ фондым щекIуэ-кIащ «Любите Россию! И будьте навеки России верны!» зэпеуэ, усэ къеджэным траухуауэ. Налшык и ЦIыхубзхэм я советымрэ ЩэнхабзэмкIэ фондымрэ къызэрагъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ Нал-шык къалэ округым хиубыдэ къуажэхэмрэ жылагъуэхэмрэ (Кэнжэ, Вольнэ Аул, Iэдииху, Хьэсэней) я сабий садхэм я гъэсэнхэмрэ школакIуэхэм- рэ, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, филологие институтым, илъэс 85-рэ зэрырикъуар зыгъэлъэпIа медицинэ колледжым я студентхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

2018-06-19

Шэрджэс мамлюкхэм ирагъэщIа быдапIэм тетщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэмрэ Хьэлэб къалэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ. Сирие. 2001 гъэ, мэлыжьыхьым и 18.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Хьэтхэр

2018-06-19

 • Фырэ-Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№68, 69, 72, 73, 74-хэм итщ)
 • * * *
 • Хьэтусилэ ехащ щIыунэм. Щхьэхуэ-щхьэхуэу зэпрыхулыкIа пэш лъахъшэ цIыкIухэр зэрыщIыIэм къищынэмыщIа, апхуэдизкIэ кIыфIт, псыIагъэмрэ жыглыцымрэ я мэр щIэзти, мыбы илъэс бжыгъэ- кIэ цIыху зэрыщыпсэуфыр умыгъэщIэгъуэн плъэкIыртэкъым. ЩIыунэм и хъумакIуэхэм ящыщ зым япэ зригъэщарэ мафIэ пыгъэнар Iэтауэ иIы-гъыу кIуэцIрыкIырт. ГъущIыбжэ хьэлъэ гуэрым деж къыщыувы-Iэщ, IункIыбзэ къэбыр къы-фIихри, бжэр IуигъэузэщIыкIащ абы. Хьэтусилэ хъумакIуэм IэщIэлъ мафIэр къыIэщIихри, бжэ Iухам щIыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр

2018-06-19

 • Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БгъэдыхьэкIэ  щхьэхуэ

2018-06-19

 • Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Анзорей къуажэм къыщыхъуа КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэжьакIуэ Iэзэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Театр  ЩхъуантIэм   фрагъэблагъэ

2018-06-19

 • Налшык и Театр ЩхъуантIэм и гъэмахуэ лэжьэгъуэр гъэщIэгъуэн ищIыну и мурадщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха