ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2018

Илъэс щищ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ

2018-06-09

 • Ди къэралым мы махуэхэм щагъэлъапIэ Урысей полицэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 зэрырикъуар. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ дыгъуасэ щекIуэкIащ Налшык къалэ и Музыкэ театрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Лъэ быдэ

2018-06-09

 • 1990 гъэм мэкъуауэгъуэм и 12-м РСФСР-м и ЦIыхубэ депутатхэм я япэ съездым Урысейм и Къэрал суверенитетым и IуэхукIэ Декларацэр къищтащ. Абы псом япэ иригъэщырт (нэхъыщхьэу къилъытэрт) и Конституцэмрэ и законхэмрэ. А Iуэхум мыхьэнэшхуэ иIащ: а зэманым СССР-м и республикэ куэдым езыхэм я суверенитетым теухуа унафэ къащтащ икIи а хабзэм ахэр зыми и унафэ щIэмыт къэралым хуигъакIуэрт. Абы къыдэкIуэу, яхъуэжащ Урысей Совет Федеративнэ Социалист Республикэм зэреджэри — ар Урысей Федерацэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

КъБР-м и Iэтащхьэр  Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ бжыгъэхэр  зи лъабжьэ творчествэмкIэ школыр  къызэзыгъэпэща  икIи абы и генеральнэ директор Абрамовэ Дарье

2018-06-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Кодабра» бжыгъэхэр зи лъабжьэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI Абрамовэ Дарье.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык къалэ округым  и щIыналъэ администрацэм  и Iэтащхьэ  Ахъуэхъу  Таймураз

2018-06-09

 • Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым и депутатхэм дыгъуасэ ирагъэкIуэкIа сессием конкурс Iуэхухэм къарикIуахэм щыхэплъэжри, къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и къулыкъум ягъэуващ Ахъуэхъу Таймураз.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» унагъуэ  псоми  ирырелъ!

2018-06-09

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-06-09

 • Мэкъуауэгъуэм и 9, щэбэт
 • Зэныбжьэгъухэм я дунейпсо махуэщ
 • Аккредитацэм и дунейпсо махуэщ
 • 1719 гъэм Пётр Езанэм урысей губерниехэр щIыналъэ щхьэхуэу зэпыудыным теухуа унафэ къыдигъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэи ящыгъупщэркъым

2018-06-09

 • КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист, комсомол саугъэтыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэу зыхуагъэфэща, «Амра» адыгэ лъэпкъ саугъэтыр тыгъэ зыхуащIа Беппаев Сергей зыщыпсэуа унэм фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ мэкъуауэгъуэм и 7-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гупсысэ куу икIи гъэщIэгъуэн зиIэ адыгэлI телъыджэ

2018-06-09

 • Дохутыр Iэзэ, профессор, ЩIДАА-м и академик Аджырэ Аслъэн Хъанджэрий и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу
 •  Аджырэ Аслъэн Хъанджэрий и къуэр медицинэ щIэныгъэхэм я докторщ, профессорщ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и дохутырщ, «Гигиена» унэтIыныгъэмкIэ категорие нэхъыщхьэ зиIэ дохутырщ, ЭкологиемкIэ Урысей академием и академикщ, абы и щIыналъэ къудамэм и тхьэмадэщ, Социальнэ щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и академикщ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикщ, Эрисман и цIэр зезыхьэ ГигиенэмкIэ федеральнэ щIэныгъэ центрым щIыхь зиIэ и профессорщ, диссертацэ советитIым хэтщ. «Хэкум и деж щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым II нагъыщэ зиIэ и медалыр, «Узыншагъэр хъумэнымкIэ Хэкум и деж щиIэ щIыхьым папщIэ» медалыр, Адыгэ Республикэм и дамыгъэ нэхъыщхьэ «Адыгейм и щIыхь» медалыр, Гааз Фёдор и медалыр, Жуковым и медалыр, «Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и отличник», «Урысейм и къэрал санэпидемие IуэхущIапIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» бгъэхэIу дамыгъэхэр, АР-м и Къэрал Советым-Хасэм и «Хабзэ. Къалэн. ЩIыхь» дамыгъэ лъапIэр, «ИIэ фIыщIэхэм папщIэ» Урысейм и МЧС-м и дамыгъэр къыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхьэр зыхуэупса

2018-06-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къафэ гъуазджэр нобэ зыгъэбжьыфIэ куэд щыгъуазэкъым балетмейстр-режиссёр, КъБР-м и Музыкэ театрым и балетмейстр нэхъыщхьэу илъэс зыбжанэкIэ лэжьа, зи ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъуа Гъубжокъуэ Болэт къикIуа гъуэгуанэ купщIафIэм. Абы ГИТИС-м къыщыдеджа икIи илъэс куэдкIэ и лэжьэгъуу, и ныбжьэгъуу щыта КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мэршэнкъул Iэдэм и Iэдакъэ къыщIэкIа и гукъэкIыж гуапэхэр щитхыжа тхыгъэ редакцэм къытIэрыхьащ. Аращ мы тхыгъэм лъабжьэ хуэхъуари.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Тхьэзэплъыж  Марьянэ щапхъэ егъэлъагъуэ

2018-06-09

 • КъБР-м щыIэ УФСИН-м илъэс 16 хъуауэ щолажьэ и Медико-санитар часть №7-м Cанитар-эпидемиологие кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къэрал центр №1-м гигиенэмкIэ и дохутыр нэхъыжь, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, япэ категорие зиIэ, къэрал кIуэцI къулыкъум и подполковник Тхьэзэплъыж Марьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэтхэр

2018-06-09

 • Фырэ-Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№68, 69-хэм итщ)
 • Фирхьэун пхъашэм и унафэм ебакъуэмэ, бэджей Iус зэращIынур ящIэжырти, Рамзес къахуигъэува пIалъэм ирихьэлIэу мысырыдзэр къызэщIэузэдауэ къагъэуващ. Арати, Финикием и сэмэгурабгъур яIыгъыу, ищхъэрэ-къуэкIыпIэмкIэ дригъэзеящ Рамзес. ЗэрыжиIауэ, Сет зыфIища дзэ уэрыр кхъухькIэ хы Курытым тету ежьащ, мыдреищыр Мысырымрэ Хьэт къэралыгъуэмрэ я зэпылъыпIэ Джарэ къалэм екIуэлIащ. Абдеж Сетыр, лъэсыдзэр, кхъухьхэм къикIри, тенджыз Iуфэм Iуту дригъэзеину, Уэрэнт псым и ижьырабгъум деж мыдрейхэм къащыгухьэжыну унафэ ящIри, къэрал гъунапкъэм ебэкъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-06-09

 • Псалъэжьхэр
 • ЗэIусэм псэ  хелъхьэ
 • Адыгэм хьэщIэ и щIасэщ.
 • ДыгъужьитI я щIыб зыхуагъазэркъым.
 • Гур зыхуеIэм Iэр лъоIэс.
 • Пщы зыфIэпщым пщылI къыпфIещ.
 • ЗэIусэм псэ хелъхьэ.
 • Бзурэ пэт абгъуэ ещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

2018-06-09

Зыхыхьэхэр: Хэха