ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2018

Путин Владимир: Дызытет лъагъуэр и плъыфэкIэ хужьым пэгъунэгъу хъуащ

2018-06-08

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир махуэку кIуам теленэтын занщIэмкIэ жэуап яритащ ди къэралым и цIыхухэм кърата упщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Унагъуэ 48-м фэтэрхэр иратащ

2018-06-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий мэкъуауэгъуэм и 6-м къызэIуихащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и лэжьакIуэхэм папщIэ яухуа, фэтэр куэду зэхэт унэщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-06-08

 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм 15-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • «ФIэщхъуныгъэмкIэ щхьэхуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и пункт 7-м тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зэрыкъытхуигъэзам ипкъ иткIэ НэщIикIыж хьидым ирихьэлIэу унафэ сощI:
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 15-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                   и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м
 • №86-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

КIуэкIуэ Юрий: Дунейпсо террорист гуп щхьэхуэхэр терроризмэм ебэн къэралхэм нэхърэ нэхъ быдэу зэпыщIауэ щызэдэлажьи къохъу. КъБР-м и Iэтащхьэр IущIащ Швейцарием и лIыкIуэу Урысейм щыIэм

2018-06-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм мэкъуауэгъуэм и 5-м щыIущIащ Швейцарие Конфедерацэм и лIыкIуэу Урысейм щыIэ Россье Ив, Швейцарие Конфедерацэм нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и федеральнэ департаментым шынагъуэншагъэмкIэ и управленэм и унафэщI Грау Хайди, Швейцарие Конфедерацэм и посольствэу Урысейм щыIэм и политикэ къудамэм и чэнджэщэгъу Кольде Доротее сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Анэдэлъхубзэмрэ егъэджэныгъэ программэмрэ

2018-06-08

 • Мазэ зыбжанэ лъандэрэ къэра-лым щокIуэкI анэдэлъхубзэр фIэфIыныгъэр и лъабжьэу курыт школхэм щегъэджыным епха псалъэмакъхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Иджырей урысыбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр

2018-06-08

 • Мэкъуауэгъуэм и 6-м, урыс усакIуэшхуэ, иджырей урыс литературэбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр къыщалъхуа махуэм, ди къэралым урысыбзэм и махуэр щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щатын хуей пIалъэр къос

2018-06-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэмрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ щхьэхуэ Къэрмокъуэ Хьэчим и зи чэзу зэIущIэхэр щригъэкIуэкIащ Налшык къалэ и гъунитIым щаухуэ, республикэм и щыхьэрым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ «Ипщэ», «Ищхъэрэ» автовокзалыщIэхэм. Ухуэныгъэхэр зэгъэщIылIа министерствэхэм, ведомствэхэм, IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр зыхэта зэхыхьитIми Къэрмокъуэм къыщипщытащ объектхэм ехьэлIа лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

 ЗекIуэрей Аслъэн щIыхь худощI

2018-06-08

 • Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академиеу ООН-м епхауэ лажьэм (МАНЭБ), КИФЩI-мрэ ИФО-мрэ я щIэныгъэлIхэмрэ къэхутакIуэхэмрэ я зэгухьэныгъэм и президиумымрэ абы хэтхэмрэ я гум къыбгъэдэкIыу йохъуэхъу техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ТранспортымкIэ Урысей академием, Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академием я академик, къэхутакIуэ, «ЩIыхьым и вагъуэ» орденыр зрата ЗекIуэрей Аслъэн ФуIэд и къуэм, абы «ЩIэныгъэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр къызэрыфIащамрэ ООН-м епхауэ лажьэ МАНЭБ-м и «ЩIэныгъэлIым и вагъуэ» орденыр къызэрыхуагъэфэщамрэ папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу, Хэха

Абыдэр ягу къагъэкIыж

2018-06-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд къызэралъхурэ илъэс 60 зэрырикъум теухуа, дзюдомкIэ етIуанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Нобэ

2018-06-08

 • Хыхэм я дунейпсо махуэщ
 • Социальнэ лэжьакIуэм и махуэщ. 1701 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ факъырэхэм, сымаджэхэм, жьы хъуахэм щхьэегъэзыпIэ яхуэхъун унэхэр къызэIухыным теухуауэ. Унафэм къигъэувырт зи щхьэ сэбэп хуэмыхъужыф цIыхуипщI къэс зы якIэлъыплъу а унэхэм щылэжьэн хуейуэ. Абдеж къыщежьащ цIыхухэм социальнэу защIэгъэкъуэным хуэгъэпса IэнатIэр.
 • Карелие Республикэм и махуэщ. 1920 гъэм къызэрагъэпэщащ иджырей республикэм лъабжьэ хуэхъуа Карелие лэжьакIуэбэ коммунэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэм жан, мыубзэщхъу

2018-06-08

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Шал Мухьэмэд
 • Къасым и къуэр илъэс 70 ирокъу
 • Зыми емыщхь
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, ди лэжьэгъу гуапэ Шал Мухьэмэд Къа-сым и къуэр ящыщщ адыгэ журналистикэм и зыужьыныгъэм зэфIэкIышхуэ езыхьэлIахэм. Илъэс 50 хъуауэ журналист IэщIагъэм ирила-жьэ нэхъыжьыфIыр и Iуэху зехьэкIэкIэ, цIыху хэтыкIэкIэ щапхъэ зытраххэм яхуэдэщ. Газетым зэрыщыла-жьэрэ пщэрылъ планыр щимыгъэзэщIа, къалэн щащIар тэмэму щызэфIимыгъэкIа къэхъуакъым. ЦIыхум хэлъыфыну хьэл нэхъыфIхэм ящыщ куэд дыболъагъу Мухьэмэд. Апхуэдэхэщ пэжыгъэр, жэуаплыныгъэр, гуапагъэр, цIыхугъэ лъагэр, зэхэщIыкI куур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Горбачёвыр ищхьэмкIэ дэзышеяр

2018-06-08

 • Совет Союз лъэщыр зэрылъэлъэжар зи гуапэр абы хэуныкIахэмрэ ди жагъуэгъухэмрэ я закъуэщ. Къытрагъэзэжурэ, журналистхэм ар къызыхэкIа щхьэусыгъуэхэм куэд тражыIыхь, ауэ мы зымкIэ зэтохуэ псори: Горбачёв абы хуеякъым, «къыIэщIэщIауэ» къыщIэкIынущ… АтIэ къэрал абрагъуэм власть нэхъыщхьэр апхуэдэ цIыхум щыIэщIыхьэныр къызыхэкIар сыт?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ахъшэмрэ хэхыныгъэхэмрэ

2018-06-08

 • Инджылызым и властхэм Абрамович Роман Лондон дагъэхьэжакъым. И щхьэусыгъуэхэр зэкIэ зэIубзкъым, ауэ жаIэ мелардхэр къыздрихар зэрибзыщIыр арауэ. АрщхьэкIэ езымрэ и пэщIэщIэгъуу щыта Березовский Борисрэ Лондон и судым и пащхьэм къыщаIуэтауэ щытащ ахэр къыздрахар. Мыбдеж пцIы щыбупс хъунутэкъым: уи мылъкур зэрыщыту птрахынкIэ зыхуэIуа щыIэтэкъым. Псори къызэрыгуэкIыу къыщIэкIащ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псори къашэжынущ

2018-06-08

 • Шэшэным и властхэр яужь итщ ИГИЛ-м (Урысейм щыIэну хуит щамыщI террорист зэгухьэныгъэщ) къыхэхъукIа сабийхэр къашэжыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-06-08

Норвегием и куэдщ тенджыз псы дэжыпIэхэр (фьордхэр). Абыхэм ящыщу я нэхъ дахэщ налкъутым хуэдэу къуршхэм къахэцIуукI Гейрангерыр. Ар зэ зылъэгъуам игъащIэкIэ щыгъупщэжынукъым.

Зыхыхьэхэр: Хэха