ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2018

Депутатхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщаплъыхь

2018-06-05

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав, УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Черкасов Алексей, УФ-м и Пенсэ фондым и правленэм и унафэщIым и къуэдзэ Иванов Алексей сымэ зыхэт гупыр Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НыбжьыщIэхэм дэрэжэгъуэ ират

2018-06-05

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди республикэм. А Iуэхушхуэм хуэгъэпса гуфIэгъуэ зэхыхьэ дэнэкIи къыщызэрагъэпэщащ, цIыкIухэм дэрэ-жэгъуэ ирату, я гукъыдэжыр къаIэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Мы махуэхэм

2018-06-05

 • Мэкъуауэгъуэм и 5, гъубж
 • Дыкъэзыухъуреихь щIыуэпсым и дунейпсо махуэщ
 • Урысеймрэ Къэзахъстанымрэ щагъэлъапIэ Экологым и махуэр
 • Дание пащтыхьыгъуэм и конституцэм и махуэщ
 • 1706 гъэм Москва къыщызэIуахащ дзэ сымаджэщ (иджы — Бурденкэ Н. Н. и цIэр зезыхьэ дзэ клиникэ госпиталь нэхъыщхьэрщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэдэлъхубзэм хуабжьу дегъэпIейтей

2018-06-05

 • Урысей Федерацэм и Президент
 • ПУТИН В. В.,
 • Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI
 • МЕДВЕДЕВ Д. А.,
 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI
 • МАТВИЕНКЭ В. И.,
 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и УнафэщI
 • ВОЛОДИН В. В. яхуэгъэзауэ
 • Къэрал Думэм и депутат гупым 2018 гъэм и мэлыжьыхьым и 10-м къыхалъхьащ «Егъэджэныгъэм и IуэхукIэ» Федеральнэ хабзэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» законопроектыр. Абы къыщыгъэлъэгъуащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Iуащхьэмахуэ» курортым и мыхьэнэр къаIэт

2018-06-05

 • «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» урысей-франджы предприятэ зэгуэтым ди республикэм и «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексыр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми лажьэр, кIапсэ гъуэгухэм ирахьэлIапхъэ пкъыгъуэхэмкIэ къызэригъэпэщынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди  лъэпкъэгъу студентхэм адыгэбзэ  ирагъэдж

2018-06-05

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ КъБКъУ-м и унафэщI Алътуд Юрийрэ я зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, университетым щеджэ адыгэ хэхэс щIалэгъуалэм анэдэлъхубзэр яджыну хуитыныгъэ яIэ хъуащ. Адыгэбзэр зыджыну гупыж зыщI студентхэм ядолажьэ бзэ щIэныгъэхэм я кандидат, Хамэ къэрал къикIа студентхэм ядэлажьэ институтым и егъэджакIуэ Тэнащ Тамарэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Гулъытэ  нэхъыбэ  хуэщIын

2018-06-05

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат и унафэм щIэту я министерствэм щекIуэкIащ Сабий къалъхуагъащIэу дунейм ехыжхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымкIэ штабым и зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

2018-06-05

Ислъэмей дэт 4-нэ курыт еджапIэм и 11-нэ классыр мы гъэм къэзыуха ныбжьыщIэхэм я фащэхэр щапхъэ зытехыпхъэщ.

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Зыгъэпсэхугъуэ  кIыхьхэр  къытпоплъэ

2018-06-05

 • Дызэрыхьа тхьэмахуэм Урысей Федерацэм и цIыхухэр махуихкIэ зэкIэлъхьэужьу лэжьэнущ, ауэ абы иужькIэ нэхъ кIыхьу загъэпсэхужынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ, Хэха

Лъэпкъ литературэм лъапэ махуэкIэ къыхыхьа усакIуэ

2018-06-05

 • Бещтокъуэ Хьэбас и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу
 • «УЭ УАДЫГЭЩ ДЭНЭ  УЩЫМЫIЭМИ…»
 • ХХ лIэщIыгъуэм и 50-70 гъэхэм адыгэ литературэм къыхыхьа усакIуэ, тхакIуэ гупышхуэм — Тхьэгъэзит 3убер, Гъубжокъуэ Лиуан, Бещтокъуэ Хьэбас, IутIыж Борис, Бицу Анатолэ, Гъэунэ Борис, Сонэ Абдулчэрим, Ацкъан Руслан, Мыкъуэжь Анатолэ сымэ, нэгъуэщIхэми — хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ лъэпкъ щэнхабзэми, гъуазджэми, литературэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Лъэужь дахэ къэзыгъэна  ШэрыIужь Анатолэ

2018-06-05

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «И лэжьыгъэфIым папщIэ» медалымрэ «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденымрэ зыхуагъэфэща ШэрыIужь Анатолэ псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Джэрыджэ Iэбубэчыр щыпсэуа уэрамым  ветераным и цIэр фIащыж

2018-06-05

 • А махуэм ирагъэкIуэкIа пэкIум хэтыну Дыгулыбгъуей къуажэм щыщ куэд къызэхуэсат. Абыхэм яхэтт Бахъсэн къалэм и администрацэм, Бахъсэн къалэм, Бахъсэн районым, Дзэлыкъуэ районым я дзэ комиссариатхэм я лIыкIуэхэр, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ советым и депутатхэр, ветераныр фIыуэ зыцIыхуу щытахэмрэ Джэрыджэ лъэпкъым я нэхъыжьхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Япэ ищахэр

2018-06-05

 • «Динамо» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэр илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ иджырей пятиборьемкIэ республикэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Иджырей пятиборьемкIэ и федерацэмрэ зэгухьэныгъэм ди республикэм щиIэ и къудамэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыщэ медали 9

2018-06-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм мы махуэхэм щызэхэтащ накъыгъэ мазэм ди бэнакIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ къагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм теухуа пресс-конференц. Апхуэдэхэщ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэу Македонием щекIуэкIар, Дзэм къулыкъу щезыхэкIхэм я дунейпсо чемпионату Мэзкуу щызэхэтар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Интернетыр зэран хъууэ къэзылъытэхэр токIуэ

2018-06-05

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм къызэригъэпэщауэ илъэситI хъуауэ иригъэкIуэкI «Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ» зыфIаща проектым теухуа зэIущIэ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей