ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2018

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр «Эльбрус» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал тхылъ тедзапIэр илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ абы и лэжьакIуэхэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-02

 • «Эльбрус» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал тхылъ тедзапIэм и лэжьакIуэхэм си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу махуэ лъапIэмкIэ — IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЗэфIэкI нэрылъагъу

2018-06-02

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм — мэкъуауэгъуэм и 1-м — КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий яIущIащ зи зэфIэкIкIэ, хьэл-щэнкIэ щапхъэ зыгъэлъагъуэхэм ящыщ ныбжьыщIэ 17-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Светоч разума

2018-06-02

 • Гора счастья – так переводится кабардинское название Эльбруса — Ошхамахо. Символично, что оно стало названием национального книжного издательства, и это как нельзя лучше подходит ему, ибо мудрость, излучаемое его книгами, озаряет читателей. Созданием в Кабардино-Балкарии книжного издательства осуществилась извечная мечта лучших представителей народа «о светоче разума». Если мы от прошлых поколений унаследовали мечту о просвещении, то будущие поколения унаследуют от нас книги, которые сделали нашими современниками мыслителей и писателей всех эпох, стерев между ними временное пространство.
 • Алим КЕШОКОВ.
 • 1978 гъэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

«КIыщ» лъэщ

2018-06-02

 • Ди гуапэу дохъуэхъу зи илъэс 90 ныбжьыр зыгъэлъапIэ ди къэрал тхылъ тедзапIэ закъуэм. «Эльбрус»-р, шэч хэмылъу, ди тхакIуэхэм, усакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм я IэдакъэщIэкIхэр къыщыщIаIукI «кIыщщи», ар зэи гъукIэншэ мыхъуну, мафIэр щымыужьыхыну, гъущIыр щымыупщIыIуну ди гуапэщ. Зэман гугъум фи къарур щIимыхыу, фи лъэр щIэзыгъэкIын насыпрэ гуфIэгъуэрэ фиIэу куэдрэ, куэдрэ Тхьэм фигъэлажьэ. Гъагъэ, ефIакIуэ, «Эльбрус»!
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Хъубий Марат: Гъуэгу-транспорт къэхъукъащIэм фэбжь хэзыха псоми зыхуеину медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр ягъуэт

2018-06-02

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат Республикэ клиникэ сымаджэщым щыIащ икIи накъыгъэм и 31-м Бахъсэн районым цIыхушхуэ хэту къыщыхъуа гъуэгу-транспорт насыпыншагъэм хэхуахэм хуащIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зыхуэдэр зригъэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Егоровэ Татьянэ: Ди дежкIэ нэхъыщхьэ дыдэр цIыкIухэр узыншэу икIи насыпыфIэу щытынырщ

2018-06-02

 • Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и депутатхэр щыIащ сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжу къэна сабийхэмрэ щапIыж республикэ IуэхущIапIэу езыхэм я нэIэм щIэтхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэчийкIэ Тхьэр  зыхуэупса

2018-06-02

 • Лъэпкъ журналистикэм и зыужьыныгъэм зи гуащIэшхуэ езыхьэлIа, щIыналъэр ефIэкIуэным, жылагъуэм щызекIуэ гупсысэр унэтIыным зи къалэмыр шэрыуэу илъэс 50-м щIигъукIэ хуэзыгъэлэжьа, ноби хуэзыгъэлажьэ цIыху цIэрыIуэхэм ящыщщ «Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Шал Мухьэмэд Къасым и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Дунеяплъэм и гукъэкIыжхэр

2018-06-02

 • 1859 гъэм Дрезден нэмыцэбзэкIэ дунейм къыщытехьауэ щыта, дунеяплъэ Колетани Ф. А. и «Шэрджэс хэкум сызэрыщыIар» тхы-лъым и етIуанэ Iыхьэр Мейкъуапэ урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Медалы Каринэ Сахалин макIуэ

2018-06-02

 • Южно-Сахалинск къалэм мы гъэм и шыщхьэуIу мазэм щекIуэкIынущ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (Wor- ldskillsRussia 2018) VI Лъэпкъ чемпионатым и кIэух зэпеуэхэр. Абы хэтынущ КъБКъУ-м и педколледжым и студенткэ Медалы Каринэ (щIэныгъэ унафэщIыр психологие щIэныгъэхэм я кандидат Кузьменкэ Людмилэщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Мы махуэхэм

2018-06-02

 • Мэкъуауэгъуэм и 2, щэбэт
 • Италием егъэлъапIэ Республикэ щыхъуа махуэр (1946 гъэм). 1861 гъэм къыщыщIэдзауэ а къэралыр тетащ пащтыхь хабзэм. 1946 гъэм ирагъэкIуэкIа референдумым кърикIуа-хэм япкъ иткIэ Италие пащтыхьыгъуэр щымыIэж хъуащ — къэралыр республикэ унафэ щIыкIэм хуэкIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэр илъэс 90 ирокъу

2018-06-02

 • Дэтхэнэ  зы  лэжьыгъэри цIыхухэм  ягу  къинэн  папщIэ
 • «Эльбрус» тхылъ тедзапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 ирикъуащ. А зэман кIыхьым къриубыдэу абы сыт хуэдэ увыпIэ щиIыгъа ди республикэм и гъащIэм, иджы и Iуэху зытетхэр сыт? Абыхэм тедгъэпсэлъыхьыну дыIущIащ тхылъ тедзапIэм и унафэщI Ацкъан Руслан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Хьэтхэр

2018-06-02

 • Фырэ-Къаныкъуэ Анфисэ
 • Роман
 • (ПэщIэдзэр №68-м итщ).
 • — Си гугъэкъым, Дэдей. Арами, сэ сыхейщ, уощIэ, — жьыхур къещтэри, щхьэгъусэм жьы щIрегъэху. — Сабийхэр дэнэ щыIэ?
 • — Абыхэм пэш щхьэхуэ хуащIащ, дэгызэхэр якIэлъоплъ, умыгузавэ. ТIэкIу едзакъэ, Хьэтусилэ. Сэ сыщылъынщ, — нэхъри зрегъэщI фызым.
 • — Зыгъэпсэху, си тхьэIухуд, — щхьэгъусэм и Iэгум ба хуещI Хьэтусилэ, пыгуфIыкIыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-06-02

 • Псалъэ шэрыуэхэр
 • Нэ илъагъу нэ ещIэж
 • ЛIы закъуэ дзэ хъуркъым.
 • Щхьэзакъуэу псори пщIэну, блэжьыну гугъущ; зыр куэдым пэлъэщыркъым.
 • УкъыщамыщIэм уфащэщ, укъыщацIыхум улъэпкъщ.
 • УкъыздыщамыцIыхум пщIэ къызэрыщыпхуащIыр уи щыгъынымкIэщ, укъыздыщацIыхум — укъызыхэкIа лъэпкъымкIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис