ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Майн Iус Франкфурт Германием и нэхъ къалэшхуэхэм ящыщщ, Гессен щIыналъэм и щыхьэрщ. Ар апхуэдэу Европэм Iуэхухэмрэ ахъшэхэмрэ щызэрахьэ и къалэ абрагъуэщ. Мыбы Европей банкымрэ нэмыцэ фонд биржэмрэ щыIэщ. А псоми къадэкIуэу Франкфурт езым и теплъэкIэ нэмыцэ къалэхэм я нэхъыбэм къащхьэщокI дэт унэхэм я лъагагъымкIэ.

2018-08-10