ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Профессор Гиппиус и гъусэу «Адыгэ лъэпкъ уэрэдхэмрэ пшыналъэхэмрэ» тхылъым йолэжь КъардэнгъущI Зырамыку, Нало Заур, Бэрэгъун Владимир сымэ. 1979 гъэ

2018-07-09