ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лиссабон (Португалие) и къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ километр 30-кIэ пэжыжьэу щыIэщ Синтрэ — епщыкIутхуанэ — етIощIанэ лIэщIыгъуэхэм Португалием я пащтыхьхэм я гъэмахуэ хэщIапIэу щытар. Мыр зи дахагъэр пхужымыIэным хуэдиз уардэ унэ зыбжанэу зэхэтщ. ЮНЕСКО-м Ситрэ щIыналъэр «цIыхубэм я фIыгъуэу» игъэуващ.

2018-06-29